משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Blecher, לוי
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:699.2
Lines:585
משניות:21
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.8  12   ז ס-ס"הנשאבמדברחומש
4.0  10  אא-הבראשיתבראשיתחומש
13.6  34   כ"א ה-כאויראבראשיתחומש
5.6  14  יטכ"א-כ"זויראבראשיתחומש
9.6  24  כאכ"ב-ל"גויראבראשיתחומש
19.2  48999 כב ויראבראשיתחומש
24.01.0 30     999י"ב פסוקים
12.0  30  999  Englisheng י"ב פסוקים
23.2  58999 א אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
5.2  13  א כל ישראלמלוקט חלק דמאמר
6.8  17  ב כל ישראלמלוקט חלק דמאמר
3.6  9א ג כל ישראלמלוקט חלק דמאמר
2.4  6א א  אבותמשנה
1.6  4ב א  אבותמשנה
2.4  6ג א  אבותמשנה
2.4  6ד א  אבותמשנה
1.6  4ו א  אבותמשנה
1.2  3ז א  אבותמשנה
2.0  5יב א  אבותמשנה
1.2  3יד א  אבותמשנה
1.2  3טו א  אבותמשנה
1.2  3טז א  אבותמשנה
2.0  5יח א  אבותמשנה
2.0  5    רבי חנניהאבותמשנה
2.0  5א ח  ברכותמשנה
1.2  3ב ח  ברכותמשנה
1.2  3ג ח  ברכותמשנה
1.6  4ד ח  ברכותמשנה
2.0  5ה ח  ברכותמשנה
2.4  6ו ח  ברכותמשנה
1.6  4א ב  ראש השנהמשנה
1.2  3ב ב  ראש השנהמשנה
2.4  6ד ב  ראש השנהמשנה
0.4  1    י"ב שעותG32רשימות
201.62.01.063999 א  פרק אתניא
144.02.0 60999 ב  פרק בתניא
84.02.0 35999 ג  פרק גתניא
7.2  9  ד1st 9 linessomeפרק דתניא
93.62.01.526999 מז  פרק מ"זתניאThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)