משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Lebenholc, ישרא-ל ברוך
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:3428.6
Lines:5982
מסכתות:14
פרקים משניות:66
משניות:578
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
24.81.0 62999 מט   ברכת יעקב
7.0  35קד יג א) שניכתובותגמרא
2.0  10קה יג ב) קשיאכתובותגמרא
6.0  30קה יג ג) דחשיבכתובותגמרא
3.2  16קה יג ד) גוזריכתובותגמרא
3.4  17קה יג ו) מאי דכתיבכתובותגמרא
3.0  15קה יג ח) וכי אלישעכתובותגמרא
1.2  6קו יג ט) והיינוכתובותגמרא
11.2  56קה יג ק"ה ע"אכתובותגמרא
13.6  68קה יג ק"ה ע"בכתובותגמרא
10.2  51קה יג ק"ו ע"אכתובותגמרא
12.01.0 30     999י"ב פסוקים
41.2  206  999 אידישאיתא במדרש תהיליםמאמר
568.02.01.0710  999  אבותמשנה
110.01.5 220  999  ביכוריםמשנה
291.91.51.0417  999  ברכותמשנה
93.51.5 187  999  הוריותמשנה
23.40.5 78999 ה  זבחיםמשנה
85.51.5 171  999  חגיגהמשנה
338.42.0 564  999  יומאמשנה
158.41.50.5264  999  מגילהמשנה
347.22.00.5496  999  מדותמשנה
78.51.5 157  999  מועד קטןמשנה
78.4  392  999  מכותמשנה
0.2  1  א סתם נזירותנזירמשנה
259.21.50.5432  999  סוכהמשנה
28.80.5 96999 ג  סנהדריןמשנה
76.01.5 152999 999  קיניםמשנה
244.02.01.0305  999  ראש השנהמשנה
13.8  69999 א  תמידמשנה
7.8  39999 ב  תמידמשנה
 # 0.5 # 120999 ב  תעניתמשנה
229.22.0 382  999  תעניתמשנה
20.01.0 50    999שלשלת הנשיאיםרשימות
75.62.0 63999 א  פרק אתניא
72.02.0 60999 ב  פרק בתניא
42.02.0 35999 ג  פרק גתניא
48.02.0 40999 לב  פרק ל"בתניא


#)This item is not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)