משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Szmerling, דוד לייב
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:1884.2
Lines:3477
מסכתות:2
פרקים משניות:10
משניות:91
פרקים תניא:5


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.5  18 א999 בבא בתראגמרא
11.8  47 אlast 47 lines בבא בתראגמרא
18.5  74 א999 בבא בתראגמרא
15.0  60 א999 בבא בתראגמרא
3.3  13 א1st 13 lines בבא בתראגמרא
32.5  130 א999'תוסבבא בתראגמרא
15.0  60 א1st 60 lines'תוסבבא בתראגמרא
8.0  32 אlast 32 lines'תוסבבא בתראגמרא
19.5  78 א999'תוסבבא בתראגמרא
0.5  2 א1st 2 lines'תוסבבא בתראגמרא
3.3  13 א  גיטיןגמרא
3.5  14 א  גיטיןגמרא
12.0  48:לג ד  גיטיןגמרא
1.3  5.לג דlast 5 lines גיטיןגמרא
11.5  46.לד ד  גיטיןגמרא
3.5  14:לו ד1st 14 lines גיטיןגמרא
9.0  36.לו דlast 36 lines גיטיןגמרא
8.3  33.לז דlast 33 lines גיטיןגמרא
   # 9.לח ד1st 9 lines גיטיןגמרא
14.0  56.לח ד999 גיטיןגמרא
4.8  19 ט999 גיטיןגמרא
11.3  45 ט999 גיטיןגמרא
15.8  63:לג ד 'תוס 999גיטיןגמרא
24.0  96.לג ד 'תוס 999גיטיןגמרא
24.8  99.לד ד 'תוס 999גיטיןגמרא
21.0  84   last 84 linesתוסגיטיןגמרא
27.8  111 אlast 111 linesתוסגיטיןגמרא
11.0  44 א1st 44 linesתוסגיטיןגמרא
16.3  65 א1st 65 linesתוסגיטיןגמרא
6.0  24.לב ד1st 24 linesתוסגיטיןגמרא
3.0  12:לו דlast 12 linesתוסגיטיןגמרא
20.3  81:לו ד1st 81 linesתוסגיטיןגמרא
3.0  12:לו דlast 12 linesתוסגיטיןגמרא
16.5  66.לו דlast 66 linesתוסגיטיןגמרא
9.5  38.לז ד1st 38 linesתוסגיטיןגמרא
14.0  56:לז ד999תוסגיטיןגמרא
8.0  32.לז דlast 32 linesתוסגיטיןגמרא
5.5  22.לח ד1st 22 linesתוסגיטיןגמרא
5.0  20:מב  last 20 lines סוכהגמרא
4.8  19.מג  1st 19 lines סוכהגמרא
4.8  19:מב  לולבתוספותסוכהגמרא
4.8  19.מג  ויעבירנותוספותסוכהגמרא
1.5  6.מג  האתוספותסוכהגמרא
14.5  58:כא ב999 שבתגמרא
1.3  5.כא בlast 5 lines שבתגמרא
8.0  32.כב ב1st 32 lines שבתגמרא
1.3  5.כא בlast 5 linesתוסשבתגמרא
15.0  60:כב ב999תוסשבתגמרא
6.3  25.כב ב1דא 25 ךןמקדתוסשבתגמרא
19.51.00.630     999י"ב פסוקים
17.5  70    וישלח יהושעמלוקט חלק במאמר
10.5  42    שיר המעלותמלוקט חלק במאמר
13.8  55   1st 55 linesולקחתםמלוקט חלק דמאמר
27.5  110    יהי ה' אלוקינומלוקט חלק דמאמר
19.5  78    כל ישראלמלוקט חלק דמאמר
27.3  109   א-ה(שובה ישראל (אמלוקט חלק דמאמר
67.21.01.284999 א  אבותמשנה
57.01.02.057999 א  ברכותמשנה
40.01.02.040999 ח  ברכותמשנה
235.12.02.5171  999  חגיגהמשנה
2.5  10א א  סוכהמשנה
1.3  5ב א  סוכהמשנה
13.0 0.8# 65999 א  ראש השנהמשנה
419.42.02.5305  999  ראש השנהמשנה
0.5  2     אנעים זמירותנגוני חב"ד
1.0  4     אתה בחרתנו מכל העמיםנגוני חב"ד
1.0  4     דרכך אלקינונגוני חב"ד
1.0  4     הוא אלוקינונגוני חב"ד
1.0  4     הוא אלקינונגוני חב"ד
0.8  3     והיא שעמדהנגוני חב"ד
0.5  2     צמאה לך נפשינגוני חב"ד
0.5  2     רחמנה דענינגוני חב"ד
0.3  1    ז' מצות בני נחB31רשימות
0.3  1    ו' ימי בראשיתB32רשימות
0.3  1    ז' שמות יתרוB33רשימות
0.3  1    ו' תעניותB35רשימות
0.3  1    ימים טוביםB51רשימות
0.3  1    י"ב שעותG32רשימות
0.3  1    ז' נביאותN5רשימות
12.5  50    999שלשלת הנשיאיםרשימות
3.5  7  א1st 7 lines אגרת התשובהתניא
48.02.01.024999 יב  אגרת התשובהתניא
126.02.01.063999 א  פרק אתניא
83.32.01.537999 יז  פרק י"זתניא
60.02.0 40999 לב  פרק ל"בתניא
8.0  16  מב והנה כלפרק מ"בתניא
58.52.01.526999 מז  פרק מ"זתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)