משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, מנשה
ה'תשנ"ט - ה'תש"ס

Total Points:1093.9
Lines:1552
מסכתות:3
פרקים משניות:19
משניות:179


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
4.0  16  מטא-ח  ברכת יעקב
7.5  30.כא בlast 30 lines בבא מציעאגמרא
4.5  18:כא ב1st 18 lines בבא מציעאגמרא
5.8  23:צט י999 פסחיםגמרא
4.50.5 12  לב א) ראשון א-ו האזינו
4.50.5 12  לב ב) שני ז-יב האזינו
4.50.5 12  לב ג) שלישי יג-יח האזינו
1.5  6  לבי"ט-כ"דד) רביעי יט-כח האזינו
0.5  2מג לב  הרנינוהאזינו
18.01.00.430     999י"ב פסוקים
39.90.50.484999 א  אבותמשנה
1.8  7א ה  אבותמשנה
2.0  8ב ה  אבותמשנה
1.0  4ג ה  אבותמשנה
2.0  8ד ה  אבותמשנה
3.5  14ה ה  אבותמשנה
2.3  9א א  ביכוריםמשנה
1.5  6ב א  ביכוריםמשנה
2.3  9ג א  ביכוריםמשנה
2.3  9ד א  ביכוריםמשנה
2.3  9ה א  ביכוריםמשנה
17.1 1.2# 57999 א  ברכותמשנה
 # 0.5 # 53999 ב  ברכותמשנה
3.4# 0.50.4# 34999 ג  ברכותמשנה
4.0# 1.00.4# 40999 ד  ברכותמשנה
3.3# 0.50.4# 33999 ה  ברכותמשנה
5.2 0.4# 52999 ו  ברכותמשנה
4.7# 0.50.4# 47999 ז  ברכותמשנה
12.0# 1.01.2# 40999 ח  ברכותמשנה
6.1# 0.50.4# 61999 ט  ברכותמשנה
312.82.0 417  999  ברכותמשנה
1.3  5ו א  כליםמשנה
1.0  4ז א  כליםמשנה
3.5  14ח א  כליםמשנה
14.4# 1.00.8# 72999 א  סוכהמשנה
15.8# 0.50.8# 79999 ב  סוכהמשנה
20.2# 0.50.8# 101999 ג  סוכהמשנה
7.9 0.4# 79999 ד  סוכהמשנה
10.1 0.4# 101999 ה  סוכהמשנה
270.01.5 432  999  סוכהמשנה
0.8  3ב א  פסחיםמשנה
1.0  4ד א  פסחיםמשנה
9.8 0.6# 65999 א  ראש השנהמשנה
 # 1.0 # 98999 ב  ראש השנהמשנה
3.3 0.2# 65999 ג  ראש השנהמשנה
7.7# 1.00.4# 77999 ד  ראש השנהמשנה
228.81.50.5305  999  ראש השנהמשנה
2.5  10א טז  שבתמשנה
1.5  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
2.5  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
7.0  14  א1st 14 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:31am)