משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Levin, שמואל
ה'תשס"א - ה'תשס"ב

Total Points:1185.7
Lines:1313
מסכתות:2
פרקים משניות:12
משניות:174


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
2.0  5  י1st 5 lines פסחיםגמרא
7.20.5 12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
7.20.5 12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
12.0  30     999י"ב פסוקים
100.81.02.0# 84999 א  אבותמשנה
122.31.01.2# 139999 ב  אבותמשנה
92.41.00.4# 165999 ג  אבותמשנה
76.21.00.4# 136999 ד  אבותמשנה
74.41.0 # 186999 ה  אבותמשנה
284.0  710  999  אבותמשנה
2.0  5    רבי חנניהאבותמשנה
264.02.0 220  999  ביכוריםמשנה
16.0  40999 ד  ברכותמשנה
20.8  52999 ו  ברכותמשנה
24.00.5 40999 ח  ברכותמשנה
3.6  9א א  יומאמשנה
2.4  6ב א  יומאמשנה
2.8  7ג א  יומאמשנה
1.6  4ד א  יומאמשנה
3.2  8א א  מגילהמשנה
2.0  5ד א  מגילהמשנה
2.8  7ח א  מגילהמשנה
16.4  41999 ב  מגילהמשנה
2.0  5א י  פסחיםמשנה
4.0  10א א  ראש השנהמשנה
2.8  7ב א  ראש השנהמשנה
3.2  8ג א  ראש השנהמשנה
2.0  5א יא  שבתמשנה
2.4  6א ג  תעניתמשנה
1.6  4ב ג  תעניתמשנה
2.0  5    ה' ראשי תיבות אלולP10פתגמים
0.4  1    דרך ארץP12פתגמים
0.8  2    לעולם אל יוציאP13פתגמים
0.8  2    לעולם יספרP14פתגמים
0.8  2    גדולה צדקהP31פתגמים
0.8  2    אני מאמיןP32פתגמים
0.8  2    גדולה תשובהP33פתגמים
0.8  2    כל האומרP34פתגמים
1.2  3    אברהם-דודA6רשימות
0.4  1    ז' קרובים לכהןB23רשימות
0.4  1    ז' שמות יתרוB33רשימות
0.4  1    ו' תעניותB35רשימות
0.4  1    ז' נביאותN5רשימות
2.4  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
4.0  10    999נ"ד פרשיותשמות תנ"ך
11.2  14  א1st 14 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)