משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Szmerling, מנחם מענדל
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה

Total Points:1354.2
Lines:1452
פרקים משניות:8
משניות:126


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
1.0  2    מודה01Booklet
2.5  5    אשר יצר02Booklet
5.0  10    שמע03Booklet
9.0  18    והיה04Booklet
6.5  13    ויאמר05Booklet
1.5  3    אל תירא06Booklet
0.5  1    אך צדיקים07Booklet
1.0  2    בורא נפשות08Booklet
5.0  10    על המחיה09Booklet
5.0  10    המפיל10Booklet
3.5  7    מודים דרבנן12Booklet
5.5  11    למנצח יענך13Booklet
1.0  2    י"ב חדשים14Booklet
1.0  2    י"ב שבטים15Booklet
0.5  1    ימים טובים16Booklet
2.0  4    גמטרי-ה18Booklet
0.5  1    ו' תעניות19Booklet
3.0  6    ספרי תנ"ך21Booklet
1.0  2    י דברות22Booklet
0.5  1    ו סדרי משנה24Booklet
1.5  3    Jewish Caledar14Booklet extra
3.0  6    ו תעניות fulldetail19Booklet extra
1.0  2כו דFirst 2 linesא ורמינהוברכותגמרא
14.40.50.912  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
14.40.50.912  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
39.01.00.630     999י"ב פסוקים
42.0  84999 א  אבותמשנה
1.5  3טו ב  אבותמשנה
2.5  5ב ד  אבותמשנה
2.0  4ג ה  אבותמשנה
5.0  10כב ה  אבותמשנה
2.5  5    רבי חנניהאבותמשנה
2.0  4ג א  בבא קמאמשנה
1.0  2ו ב  בבא קמאמשנה
1.5  3ד ג  בבא קמאמשנה
1.5  3ו ג  בבא קמאמשנה
2.0  4ז ג  בבא קמאמשנה
8.0  16א ד  בבא קמאמשנה
5.5  11ב ד  בבא קמאמשנה
4.0  8ג ד  בבא קמאמשנה
6.0  12ד ד  בבא קמאמשנה
2.0  4ו ד  בבא קמאמשנה
3.5  7ז ד  בבא קמאמשנה
4.5  9ג א  ביכוריםמשנה
4.5  9ד א  ביכוריםמשנה
4.5  9ה א  ביכוריםמשנה
2.5  5יא א  ביכוריםמשנה
1.0  2ה ג  ביכוריםמשנה
2.0  4ט ג  ביכוריםמשנה
1.5  3יא ג  ביכוריםמשנה
20.0  40999 ד  ברכותמשנה
74.00.52.240999 ח  ברכותמשנה
175.50.53.078999 ה  זבחיםמשנה
5.5  11א א  חגיגהמשנה
1.5  3ב א  חגיגהמשנה
3.0  6ו א  חגיגהמשנה
6.5  13א אFirst 13 lines מכותמשנה
212.40.54.472999 א  סוכהמשנה
209.30.53.879999 ב  סוכהמשנה
196.90.52.4101999 ג  סוכהמשנה
1.5  3א ד  סוכהמשנה
1.5  3ב ד  סוכהמשנה
1.5  3ג ד  סוכהמשנה
6.5  13ד ד  סוכהמשנה
3.5  7ו ד  סוכהמשנה
1.0  2ז ד  סוכהמשנה
4.0  8ח ד  סוכהמשנה
3.0  6י ד  סוכהמשנה
2.5  5א ה  סוכהמשנה
4.5  9ב ה  סוכהמשנה
2.0  4ג ה  סוכהמשנה
   # 3ד א  עירוביןמשנה
31.0  62999 א  עירוביןמשנה
4.0  8א א  פאהמשנה
2.5  5א יא  שבתמשנה
3.0  12     אדון עולםסדור
4.8  19     אהבת עולםסדור
3.3  13     אין כאלקינוסדור
1.8  7     אנא בכחסדור
1.0  4     ברוך ה לעולםסדור
15.3  61    999ברכת המזוןסדור
0.5  2    א-ועל הניסים* ברכת המזוןסדור
2.5  10    ב-בימי מתתיהו* ברכת המזוןסדור
15.0  60    999ברכת השחרסדור
1.5  6    5הללוקהסדור
3.5  14     המאירסדור
2.3  9     השכיבנוסדור
0.5  2     והוא רחוםסדור
2.0  8     לקל ברוךסדור
1.3  5     מה טובוסדור
0.3  1    אך צדיקיםעלינוסדור
0.8  3    אל תיראעלינוסדור
2.8  11    ועל כןעלינוסדור
2.5  10    עלינועלינוסדור
0.5  2     קוהסדור
1.0  4     שירה חדשהסדור
30.0  120    999שמונה עשרהסדור
3.3  13    ויאמרשמע-אמתסדור
1.3  5    אשמנותחנוןסדור
2.0  8     תתברך לנצחסדור
1.0  2     ןשחט אותוסידור-חומש
1.0  2    מען דארףP21פתגמים
1.0  2    אימתי קאתיP22פתגמים
0.5  1    ו' ימי בראשיתB32רשימות
0.5  1    ו' תעניותB35רשימות
0.5  1    אברהם-משהG18רשימות
1.0  2    מלכי כל ישראלG21רשימות
1.0  2   11st 5 kingsמלכי יהודהG22רשימות
2.0  4   1st 9 kingsמלכי ישראלG23רשימות
1.5  3    ו' סדרי משנהHEי"ד ספרי הרמב"םשמות ספרים
8.5  17    999ס"ג מסכתותשמות ספרים
3.0  6    999כ"ד ספריםשמות תנ"ך
2.5  5    בראשית (1נ"ד פרשיות-פסוקיםשמות תנ"ך
10.0  10  אFirst 10 lines פרק אתניא
2.0  2  מאFirst 2 lines פרק מ"אתניא


#)This item is not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)