משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points
ה'תשס"ד - ה'תשס"ה


Alphabetical Listing
3Abramov, אלירן
8Adelist, אליעזר
241Adelist, מנחם
51Ajzenshmidt, זלמן
104Ajzensmidt, ברוך שלום
122Ajzensmidt, ישראל
76Aron, זאב
283Aron, יוסף
280Aron, מנחם
9Ash, משה
103Bacher, מנחם
51Baker, יהודה
27Bart, Avi
5Ben Amu, מענדל
98Bendet, Ari
59Berson, שמעון
62Blesofsky, מנחם מענדל
31Bloch, יאיר
18Block, אפרים
5Bloom, ראובן
65Broh, אשר
6Broh, בצלא-ל
313Broh, ברוך
74Broner, משה
1Cohen, בנימין
47Cohen, מנחם מענדל
19Cylich, בנימין
24Cylych, מנחם
34Cyprus, פנחס
794Dank, 'ישעי
76Engel, Dovi
135Engel, (מנחם מענדל (מ
186Engel, (מנחם מענדל (ש
148Figdor, בנימין
11Fox, מנחם
3Gestetner, זאב
63Glazer, Ben
150Gopin, דוד
305Gopin, יוסף
41Gordon, אברהם משה
2Gordon, יעקב דוד
948Gordon, ישרא-ל
619Gordon, מנחם מענדל
8Gordon, שמואל
79Groner, דובער
455Groner, חיים
825Groner, 'חנני
509Groner, מענדל
5Grosbaum, 'שמעי
251Gross, הירש צבי
587Gross, לוי
256Gross, שלמה
12Grossman, חיים
32Gurewicz, צבי
19Gutnick, הירש
154Gutnick, יהושע
13Gutnick, לוי
106Gutnick, מענדל
10Hammer, אברהם
282Haven, Yakir
329Haven, ראובן
15Heidingsfeld, זלמן
680Heidingsfeld, שמואל
41Herzberg, אברהם
17Jedwab, מנחם מענדל
163Joseph, משה
6Kaltman, דוד
72Katanov, דניא-ל
29Klein, יחיא-ל
4Kluwgant, איסר
253Kluwgant, אשר
409Kluwgant, בנימין
6Kluwgant, שמעון
8Koth, פנחס
22Landau, Yakir
128Landau, יהודה
955Landau, יוסף חיים
92Landau, מרדכי
12Lebovits, אברהם
10Lerner, אליהו
59Lerner, אפרים
11Leventhal, מנחם
275Lever, אליעזר
247Levin, שמואל
285Lewis, לוי
86Lieberov, 'סעדי
8Lipskier, יוסף יצחק
129Loebenstein, מנחם
3Loebenstein, שלום
3Mendy, Mochkin
173Mitchel, אליעזר
2Mochkin, חיים
52Morozov, מרדכי
77Moshel, Yossi
7Moshel, אליעזר
165Moshel, מיכא-ל
3Moshel, נתנא-ל
228Moshel, עקיבא
130New, אברהם
25New, מנחם
31Nutovics, מנדעל
661Paltiel, Dovi
13Pilcer, לוי
780Pinczower, חיים
183Procel, זלמן
51Procel, מנחם
9Procel, משה
149Rapp, זלמן
186Rapp, שמואל
159Raskin, 'אברהם ישעי
155Raskin, שמואל
13Reicher, Mendy
102Reicher, בצלאל
10Reisenberg, דוד
372Rimler, צבי הירש
44Rimler, שאול
207Roitblat, מיכא-ל
242Rosenbaum, ישרא-ל
694Rosenbaum, לוי יצחק
364Rosenbaum, מנחם מענדל
63Rosenbaum, שמואל
30Rozenfeld, בועז
273Rozenfeld, נתן
84Sabbah, ברוך
80Sabbah, משה
6Sacher, יעקב
116Schachna, יעקב
13Segman, מנשה
54Serebryanski, זלמן
1671Shusterman, 'שמעי
447Shusterman, שניאור זלמן
1Simson, דניא-ל
6Simson, ידידי-ה
8Smart, מירון
88Solomon, Yossi
135Suffrin, מנחם
2Szmerling, לוי
1354Szmerling, מנחם מענדל
193Szmerling, שמעון
118Szmerling, שניאור זלמן
14Tatarka, אברהם
130Teleshevsky, זלמן
83Teleshevsky, לוי
85Telsner, שרגא
121Tenenbaum, שמואל מענדל
24Travits, אריאל
514Vayn, Eli
24Wajsbort, אליעזר
5Wajsbort, דובער
227Waks, לוי
625Welis, אברהם
12Werdiger, יהושע
70Winner, Mendy
607Winner, משה
279Wolf, יוסף
102Wolf, מנחם
156Wolf, מרדכי
388Wolko, אהרון
46Yaakobov, גבריאל
214Yaakobov, ישרא-ל
343Zirkind, שמואל יוסף
Numerical Order
1671Shusterman, 'שמעי
1354Szmerling, מנחם מענדל
955Landau, יוסף חיים
948Gordon, ישרא-ל
825Groner, 'חנני
794Dank, 'ישעי
780Pinczower, חיים
694Rosenbaum, לוי יצחק
680Heidingsfeld, שמואל
661Paltiel, Dovi
625Welis, אברהם
619Gordon, מנחם מענדל
607Winner, משה
587Gross, לוי
514Vayn, Eli
509Groner, מענדל
455Groner, חיים
447Shusterman, שניאור זלמן
409Kluwgant, בנימין
388Wolko, אהרון
372Rimler, צבי הירש
364Rosenbaum, מנחם מענדל
343Zirkind, שמואל יוסף
329Haven, ראובן
313Broh, ברוך
305Gopin, יוסף
285Lewis, לוי
283Aron, יוסף
282Haven, Yakir
280Aron, מנחם
279Wolf, יוסף
275Lever, אליעזר
273Rozenfeld, נתן
256Gross, שלמה
253Kluwgant, אשר
251Gross, הירש צבי
247Levin, שמואל
242Rosenbaum, ישרא-ל
241Adelist, מנחם
228Moshel, עקיבא
227Waks, לוי
214Yaakobov, ישרא-ל
207Roitblat, מיכא-ל
193Szmerling, שמעון
186Engel, (מנחם מענדל (ש
186Rapp, שמואל
183Procel, זלמן
173Mitchel, אליעזר
165Moshel, מיכא-ל
163Joseph, משה
159Raskin, 'אברהם ישעי
156Wolf, מרדכי
155Raskin, שמואל
154Gutnick, יהושע
150Gopin, דוד
149Rapp, זלמן
148Figdor, בנימין
135Engel, (מנחם מענדל (מ
135Suffrin, מנחם
130New, אברהם
130Teleshevsky, זלמן
129Loebenstein, מנחם
128Landau, יהודה
122Ajzensmidt, ישראל
121Tenenbaum, שמואל מענדל
118Szmerling, שניאור זלמן
116Schachna, יעקב
106Gutnick, מענדל
104Ajzensmidt, ברוך שלום
103Bacher, מנחם
102Reicher, בצלאל
102Wolf, מנחם
98Bendet, Ari
92Landau, מרדכי
88Solomon, Yossi
86Lieberov, 'סעדי
85Telsner, שרגא
84Sabbah, ברוך
83Teleshevsky, לוי
80Sabbah, משה
79Groner, דובער
77Moshel, Yossi
76Aron, זאב
76Engel, Dovi
74Broner, משה
72Katanov, דניא-ל
70Winner, Mendy
65Broh, אשר
63Glazer, Ben
63Rosenbaum, שמואל
62Blesofsky, מנחם מענדל
59Berson, שמעון
59Lerner, אפרים
54Serebryanski, זלמן
52Morozov, מרדכי
51Ajzenshmidt, זלמן
51Baker, יהודה
51Procel, מנחם
47Cohen, מנחם מענדל
46Yaakobov, גבריאל
44Rimler, שאול
41Gordon, אברהם משה
41Herzberg, אברהם
34Cyprus, פנחס
32Gurewicz, צבי
31Bloch, יאיר
31Nutovics, מנדעלThis page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)