משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Broh, ברוך
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:465.2
Lines:849
פרקים משניות:8
משניות:80


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
0.8  2    מודה01Booklet
2.0  5    אשר יצר02Booklet
4.0  10    שמע03Booklet
7.2  18    והיה04Booklet
5.2  13    ויאמר05Booklet
1.2  3    אל תירא06Booklet
0.4  1    אך צדיקים07Booklet
0.8  2    בורא נפשות08Booklet
4.0  10    על המחיה09Booklet
4.0  10    המפיל10Booklet
2.8  7    מודים דרבנן12Booklet
4.4  11    למנצח יענך13Booklet
0.8  2    י"ב חדשים14Booklet
0.8  2    י"ב שבטים15Booklet
0.4  1    ימים טובים16Booklet
4.0  10    נ"ד פרשיות17Booklet
1.6  4    גמטרי-ה18Booklet
0.8  2    רביים20Booklet
2.4  6    ספרי תנ"ך21Booklet
0.8  2    י דברות22Booklet
0.4  1    ו סדרי משנה24Booklet
2.4  6    אבות א א26Booklet
103.21.01.086  לב  999האזינו
2.9# 0.50.6# 12  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
1.0# 0.50.2# 12  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
1.0# 0.50.2# 12  לב שלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
1.6 0.2# 20  לב רביעיד) רביעי י"ט-כ"חהאזינו
   # 22  לב חמישיה) חמישי כ"ט-ל"טהאזינו
6.0  15     מה נשתנה אידישהגדה
24.01.0 30     999י"ב פסוקים
2.4  6א א  אבותמשנה
1.2  3ט א  אבותמשנה
1.2  3יג א  אבותמשנה
30.4  76999 ג  ביכוריםמשנה
1.6  4א ד  ביכורים דמשנה
   # 7ב א  ברכותמשנה
   # 13ג א  ברכותמשנה
22.8  57999 א  ברכותמשנה
21.2  53999 ב  ברכותמשנה
13.6  34999 ג  ברכותמשנה
16.0  40999 ד  ברכותמשנה
13.2  33999 ה  ברכותמשנה
3.6  9א ו  ברכותמשנה
1.6  4ב ו  ברכותמשנה
2.4  6ג ו  ברכותמשנה
1.6  4ד ו  ברכותמשנה
2.8  7ה ו  ברכותמשנה
3.2  8ו ו  ברכותמשנה
1.2  3ב ז  ברכותמשנה
10.4  26ג ז  ברכותמשנה
1.6  4ד ז  ברכותמשנה
2.8  7ה ז  ברכותמשנה
36.80.50.840999 חבבת אחת ברכותמשנה
1.2  3ב א  חגיגהמשנה
3.6  9א א  יומאמשנה
4.0  10ו ג  מדותמשנה
2.4  6ד ד  מדותמשנה
1.2  3ה א  סוכהמשנה
26.0  65999 א  ראש השנהמשנה
2.0  5ה א  תעניתמשנה
2.0  5    ה עשרת בני המןאסתרנ"ך
1.5  6    5הללוקהסדור
4.0  10     פרשת הקטרתסידור-חומש
7.2  18  999   שש זכירות
27.6  23  אFirst 23 lines פרק אתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)