משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Gopin, יוסף
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:700.7
Lines:759
פרקים משניות:1
משניות:54
פרקים תניא:2


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
0.8  2    מודה01Booklet
2.0  5    אשר יצר02Booklet
4.0  10    שמע03Booklet
7.2  18    והיה04Booklet
5.2  13    ויאמר05Booklet
1.2  3    אל תירא06Booklet
0.4  1    אך צדיקים07Booklet
0.8  2    בורא נפשות08Booklet
4.0  10    על המחיה09Booklet
4.0  10    המפיל10Booklet
2.8  7    מודים דרבנן12Booklet
4.4  11    למנצח יענך13Booklet
0.8  2    י"ב חדשים14Booklet
0.8  2    י"ב שבטים15Booklet
4.0  10    נ"ד פרשיות17Booklet
1.6  4    גמטרי-ה18Booklet
2.4  6    ספרי תנ"ך21Booklet
0.4  1    ו סדרי משנה24Booklet
2.4  6    אבות א א26Booklet
2.8  7.כג ב??רש"יבבא מציעאגמרא
2.4  6     מה נשתנההגדה
4.8  12    englishמה נשתנההגדה
6.0  15     מה נשתנה אידישהגדה
24.01.0 30     999י"ב פסוקים
2.4  6א א  אבותמשנה
1.6  4ב א  אבותמשנה
2.4  6ג א  אבותמשנה
2.4  6ד א  אבותמשנה
1.6  4ו א  אבותמשנה
1.2  3ז א  אבותמשנה
1.6  4י א  אבותמשנה
2.0  5יא א  אבותמשנה
2.0  5יב א  אבותמשנה
1.2  3יג א  אבותמשנה
1.2  3יד א  אבותמשנה
1.2  3טו א  אבותמשנה
1.2  3טז א  אבותמשנה
2.0  5יז א  אבותמשנה
2.0  5יח א  אבותמשנה
4.8  12א ב  אבותמשנה
4.0  10ז ב  אבותמשנה
2.0  5א ח  ברכותמשנה
1.2  3ב ח  ברכותמשנה
1.2  3ג ח  ברכותמשנה
1.6  4ד ח  ברכותמשנה
2.0  5ה ח  ברכותמשנה
   # 8א א  מגילהמשנה
   # 19ב א  מגילהמשנה
   # 12ג א  מגילהמשנה
   # 5ד א  מגילהמשנה
   # 4ה א  מגילהמשנה
   # 5ו א  מגילהמשנה
   # 7ז א  מגילהמשנה
   # 7ח א  מגילהמשנה
   # 4ט א  מגילהמשנה
   # 12י א  מגילהמשנה
33.2  83999 א  מגילהמשנה
3.2  8ד א  מדותמשנה
4.0  10א ה  מדותמשנה
2.4  6א א  מועד קטןמשנה
4.0  10ב א  מועד קטןמשנה
2.0  5ג א  מועד קטןמשנה
2.8  7ד א  מועד קטןמשנה
3.2  8ה א  מועד קטןמשנה
4.0  10א א  סוכהמשנה
2.0  5ב א  סוכהמשנה
1.6  4ג א  סוכהמשנה
3.2  8ד א  סוכהמשנה
1.2  3ה א  סוכהמשנה
2.0  5א ה  סוכהמשנה
3.6  9ב ה  סוכהמשנה
1.6  4ג ה  סוכהמשנה
4.4  11א א  תעניתמשנה
4.4  11ב א  תעניתמשנה
1.6  4ג א  תעניתמשנה
2.4  6ד א  תעניתמשנה
2.0  5ה א  תעניתמשנה
5.2  13ו א  תעניתמשנה
9.5  38     אז ישירסדור
0.4  1    ז' נביאותA10 (enter by N5)רשימות
1.2  3    אברהם-דודA6רשימות
0.8  2    י' מחברי תהילםB21רשימות
0.8  2    פרשיות כפולותB22רשימות
0.4  1    ז' קרובים לכהןB23רשימות
0.8  2    ו' זכירותB24רשימות
0.4  1    ז' המינים א"יB26רשימות
0.4  1    ו' ימי בראשיתB32רשימות
0.4  1    ה' מיני דגןB34רשימות
0.4  1    ו' תעניותB35רשימות
0.4  1    ימים טוביםB51רשימות
1.6  4    ברכת יצחק ליעקבB52רשימות
0.4  1    אברהם-משהG18רשימות
1.2  3    אברהם-משה yearsG18Yרשימות
1.2  3    א- זרעיםס"ג מסכתותשמות ספרים
1.2  3    ב-מועדס"ג מסכתותשמות ספרים
0.8  2    ג-נשיםס"ג מסכתותשמות ספרים
0.5  2  קיז  קי"זתהילים
7.3  29  קיח  קי"חתהילים
264.61.51.063999 א  פרק אתניא
180.01.5 60999 ב  פרק בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)