משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Szmerling, מנחם מענדל
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:1202.5
Lines:2576
מסכתות:2
פרקים משניות:19
משניות:251
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
0.5  2    מודה01Booklet
1.3  5    אשר יצר02Booklet
0.8  3    אל תירא06Booklet
0.3  1    אך צדיקים07Booklet
0.5  2    בורא נפשות08Booklet
2.5  10    על המחיה09Booklet
2.5  10    נ"ד פרשיות17Booklet
1.5  6    ספרי תנ"ך21Booklet
0.3  1    ו סדרי משנה24Booklet
1.5  6    אבות א א26Booklet
1.5  6כו ד א ורמינהוברכותגמרא
1.0  4כו ד ב) וכו"ע עדברכותגמרא
0.8  3כו ד ג) כולי יומאברכותגמרא
1.0  4כו ד ד) אבעיה להוברכותגמרא
0.5  2כו ד ה)או דלמאברכותגמרא
1.8  7כו ד ו -מתביברכותגמרא
8.10.51.212  לב ראשוןא) ראשון א-והאזינו
8.10.51.212  לב שניב) שני ז-י"בהאזינו
1.5  6     מה נשתנההגדה
3.0  12    englishמה נשתנההגדה
3.8  15     מה נשתנה אידישהגדה
18.01.00.430   בבת אחת 999י"ב פסוקים
21.0 1.0# 84999 א  אבותמשנה
13.9 0.4# 139999 ב  אבותמשנה
8.3 0.2# 165999 ג  אבותמשנה
13.6 0.4# 136999 ד  אבותמשנה
41.90.50.4# 186999 ה  אבותמשנה
177.5  710  999  אבותמשנה
1.3  5    רבי חנניהאבותמשנה
0.5  2ו ב  בבא קמאמשנה
0.8  3ד ג  בבא קמאמשנה
2.0  8ו א  ביכוריםמשנה
1.3  5ז א  ביכוריםמשנה
1.3  5ח א  ביכוריםמשנה
1.0  4ח ב  ברכותמשנה
36.01.01.640999 דעם פשט ,בבת אחת ברכותמשנה
2.3  9א ו  ברכותמשנה
1.0  4ב ו  ברכותמשנה
1.5  6ג ו  ברכותמשנה
1.0  4ד ו  ברכותמשנה
1.8  7ה ו  ברכותמשנה
0.8  3ב ז  ברכותמשנה
59.00.54.440999 חבבת אחת ברכותמשנה
91.70.53.278999 הבבת אחת זבחיםמשנה
0.8  3ב א  חגיגהמשנה
2.0  8א א  מגילהמשנה
4.8  19ב א  מגילהמשנה
3.0  12ג א  מגילהמשנה
1.3  5ד א  מגילהמשנה
1.0  4ה א  מגילהמשנה
1.3  5ו א  מגילהמשנה
1.8  7ז א  מגילהמשנה
1.8  7ח א  מגילהמשנה
1.0  4ט א  מגילהמשנה
3.0  12י א  מגילהמשנה
1.8  7יא א  מגילהמשנה
3.3  13א ג  מגילהמשנה
2.0  8ב ג  מגילהמשנה
1.0  4ג ג  מגילהמשנה
1.3  5ד ג  מגילהמשנה
1.8  7ה ג  מגילהמשנה
19.8# 1.01.0# 79999 אטשפ םע ,בבת אחת מדותמשנה
   # 112999 ב  מדותמשנה
   # 102999 ג  מדותמשנה
   # 105999 ד  מדותמשנה
   # 10א ה  מדותמשנה
   # 8ב ה  מדותמשנה
   # 10ג ה  מדותמשנה
186.00.5 496  999עם פשט מדותמשנה
5.5  22א א  מכותמשנה
   # 4א ז  סוטהמשנה
   # 6ב ז  סוטהמשנה
   # 5ג ז  סוטהמשנה
   # 6ד ז  סוטהמשנה
25.8  103999 ז  סוטהמשנה
57.61.01.272999 אעם פשט ,בבת אחת סוכהמשנה
47.41.00.479999 בעם פשט ,בבת אחת סוכהמשנה
37.90.5 101999 גבבת אחת סוכהמשנה
0.8  3א ד  סוכהמשנה
0.8  3ב ד  סוכהמשנה
0.8  3ג ד  סוכהמשנה
0.5  2ז ד  סוכהמשנה
58.01.02.058999 ה  שקליםמשנה
60.31.01.667999 ו  שקליםמשנה
6.0  24א א  תמידמשנה
2.3  9ב א  תמידמשנה
2.0  8א ג  תמידמשנה
2.0  8ג ג  תמידמשנה
1.3  5ד ג  תמידמשנה
2.8  11א א  תעניתמשנה
2.8  11ב א  תעניתמשנה
1.0  4ג א  תעניתמשנה
1.5  6     אנא בכחסדור
3.5  14     בריך שמיהסדור
3.8  15    ז-הרחמן 10ברכת המזוןסדור
1.8  7    ה-יעלה ויבא* ברכת המזוןסדור
3.3  13     אביי הוהסדור-משנה-גמרא
4.0  16     תנו רבנןסדור-משנה-גמרא
8.8  35     פרשת העקדהסידור-חומש
2.8  11ב ח  חמץ ומצהרמב"ם
1.3  5    אדם-נחG16Yרשימות
4.3  17    999ס"ג מסכתותשמות ספרים
4.3  17  כז  כ"זתהילים
1.3  5  ק  קתהילים
5.5  22  קג  ק"גתהילים
47.3  63999 א  פרק אתניא
14.3  19  לבFirst 19 lines פרק ל"בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)