משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Wolf, שאול
ה'תשס"ה - ה'תשס"ו

Total Points:1941.6
Lines:3609
פרקים תניא:12


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
57.5  230   115 היום יוםmisc
64.5  258  זFirst 258 lines שבתגמרא
11.0  44:קב יב  שבתגמרא
14.8  59:קג יב  שבתגמרא
13.8  55.קג יב  שבתגמרא
12.8  51:קד יב  שבתגמרא
14.5  58.קד יב  שבתגמרא
6.5  26.קה יב  שבתגמרא
15.5  62:קה יג  שבתגמרא
7.8  31.קה יג  שבתגמרא
14.3  57:קו יג  שבתגמרא
5.0  20.קו יג  שבתגמרא
7.3  29.קז יג  שבתגמרא
7.0  28:קיא טו  שבתגמרא
14.3  57.קיב טו  שבתגמרא
10.8  43:קיב טו  שבתגמרא
16.0  64.קיג טו  שבתגמרא
18.0  72:קיג טו  שבתגמרא
14.5  58.קיד טו  שבתגמרא
9.5  38:קיד טו  שבתגמרא
1.8  7.קטו טו  שבתגמרא
140.3  561999 יטFirst 561 lines שבתגמרא
192.5  770   First 770 lines *תונוש*מאמר
65.5  262     באתי לגני תשי"אמאמר
118.11.5 63999 אבבת אחת פרק אתניא
112.51.5 60999 בבבת אחת פרק בתניא
65.61.5 35999 גבבת אחת פרק גתניא
136.91.5 73999 דבבת אחת פרק דתניא
99.41.5 53999 הבבת אחת פרק התניא
105.01.5 56999 ובבת אחת פרק ותניא
   # 42  זFirst 42 lines פרק זתניא
150.01.5 80999 זבבת אחת פרק זתניא
86.31.5 46999 חבבת אחת פרק חתניא
110.61.5 59999 טבבת אחת פרק טתניא
106.91.5 57999 יבבת אחת פרק יתניא
19.5  26999 יאFirst 26 lines פרק י"אתניא
82.51.5 44999 כאבבת אחת פרק כ"אתניא
12.8  17  מאFirst 17 lines פרק מ"אתניא


#)This item is not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)