משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Szmerling, מנחם מענדל
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:2438.3
Lines:2777
מסכתות:2
פרקים משניות:24
משניות:222
פרקים תניא:4


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
45.0  180     999Booklet
0.5  2    Main festivals14Booklet extra
1.5  6    ו תעניות fulldetail19Booklet extra
6.8  27  יFirst 27 lines פסחיםגמרא
90.32.01.286  לבבבת אחת 999האזינו
1.5  6     מה נשתנההגדה
3.8  15     מה נשתנה אידישהגדה
3.5  14     י"ד פסוקים ג מיליםחומש
19.51.00.630   בבת אחת 999י"ב פסוקים
65.10.51.684999 אבבת אחת אבותמשנה
107.70.51.6139999 ב  אבותמשנה
127.90.51.6165999 גבבת אחת אבותמשנה
64.60.50.4136999 דבבת אחת אבותמשנה
22.50.5 60999 בבבת אחת ביצהמשנה
2.0  8א ג  ביצהמשנה
1.8  7ב ג  ביצהמשנה
1.5  6ג ג  ביצהמשנה
1.5  6ד ג  ביצהמשנה
1.3  5ה ג  ביצהמשנה
1.8  7ו ג  ביצהמשנה
1.0  4ז ג  ביצהמשנה
1.5  6א ד  ברכותמשנה
35.90.52.041999 חבבת אחת ברכותמשנה
3.5  14א א  הוריותמשנה
3.3  13ב א  הוריותמשנה
66.30.52.468999 ה  זבחיםמשנה
28.41.00.4# 81999 אטשפ םע ,בבת אחת מדותמשנה
38.91.00.4# 111999 בטשפ םע ,בבת אחת מדותמשנה
111.8  447  999  מדותמשנה
0.8  3א ד  סוכהמשנה
0.8  3ב ד  סוכהמשנה
1.3  5א ה  סוכהמשנה
31.81.00.453999 אטשפ םע ,בבת אחת פסחיםמשנה
32.41.00.454999 בטשפ םע ,בבת אחת פסחיםמשנה
23.30.5 62999 גבבת אחת פסחיםמשנה
1.3  5א י  פסחיםמשנה
57.61.01.664999 אבבת אחת, עם פשט ראש השנהמשנה
71.11.01.679999 דבבת אחת, עם פשט ראש השנהמשנה
576.12.02.5419  999בבת אחת, עם פשט תמידמשנה
0.5  2     ושחט אותוסידור-חומש
8.8  35     פרשת העקדהסידור-חומש
2.5  10     פרשת הקטרתסידור-חומש
3.8  15     פרשת התמידסידור-חומש
3.0  12     פרשת תרומת הדשןסידור-חומש
3.0  12    999שש זכירותסידור-חומש
0.5  2    אין כלP11פתגמים
0.3  1    דרך ארץP12פתגמים
0.5  2    לעולם אל יוציאP13פתגמים
0.5  2    לעולם יספרP14פתגמים
0.5  2    מען דארףP21פתגמים
0.5  2    אימתי קאתיP22פתגמים
0.5  2    אם משמריםP23פתגמים
0.5  2    אילו היוP24פתגמים
0.5  2    גדולה צדקהP31פתגמים
0.5  2    אני מאמיןP32פתגמים
0.5  2    גדולה תשובהP33פתגמים
0.5  2    כל האומרP34פתגמים
0.5  2    י' מחברי תהילםB21רשימות
0.5  2    פרשיות כפולותB22רשימות
0.3  1    ז' קרובים לכהןB23רשימות
0.5  2    ו' זכירותB24רשימות
0.3  1    ח' בגדי כהן גדולB25רשימות
0.3  1    ז' המינים א"יB26רשימות
0.5  2    ימי הלל שלםB27רשימות
1.3  5    אדם-נחG16Yרשימות
0.5  2    נח-אברהםG17רשימות
1.0  4    מלכי יהודהG22רשימות
0.8  3    אברהם-דודG24רשימות
0.5  2    י' נסיונות אברהםG31רשימות
2.8  11  יב  י"בתהילים
4.8  19  פג  פ"גתהילים
12.0  48  קו  ק"ותהילים
212.61.52.063999 אבבת אחת פרק אתניא
202.51.52.060999 בבבת אחת פרק בתניא
118.11.52.035999 גבבת אחת פרק גתניא
191.61.51.073999 דבבת אחת פרק דתניא
2.3  3  וFirst 3 lines פרק ותניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)