משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Yehoshua, אורן
ה'תשס"ו - ה'תשס"ז

Total Points:1979.4
Lines:3596
מסכתות:10
פרקים משניות:56
משניות:387
פרקים תניא:1


PointsBonusRepeat#linesמשנה פרק    
14.0  56:כג בטשפ םע ,בבת אחת999בבא מציעאגמרא
6.3  25:צט יFirst 25 lines פסחיםגמרא
2.3  9:קא יFirst 9 lines פסחיםגמרא
51.61.00.486  לב  999האזינו
1.2# 0.50.4# 12  לבבבת אחתראשוןא) ראשון א-והאזינו
1.2# 0.50.4# 12  לבבבת אחתשניב) שני ז-י"בהאזינו
0.6# 0.50.2# 12  לבבבת אחתשלישיג) שלישי י"ג-י"חהאזינו
   # 20  לב רביעיד) רביעי י"ט-כ"חהאזינו
1.3  5יב א  אבותמשנה
0.8  3טז א  אבותמשנה
45.00.5 120999 בבבת אחת בבא מציעאמשנה
   # 74999 א  ביצהמשנה
15.01.0 # 60999 בבבת אחת, עם פשט ביצהמשנה
7.00.5 # 56999 גבבת אחת ביצהמשנה
   # 48999 ד  ביצהמשנה
   # 51999 ה  ביצהמשנה
72.0  288  999  ביצהמשנה
 # 0.5 # 53999 בבבת אחת ברכותמשנה
 # 0.5 # 33999 גבבת אחת ברכותמשנה
 # 0.5 # 39999 דבבת אחת ברכותמשנה
 # 0.5 # 33999 הבבת אחת ברכותמשנה
 # 0.5 # 51999 ובבת אחת ברכותמשנה
4.7# 0.50.4# 47999 זבבת אחת ברכותמשנה
12.3# 1.01.2# 41999 חטשפ םע ,בבת אחת ברכותמשנה
 # 0.5 # 63999 טבבת אחת ברכותמשנה
156.00.5 416  999  ברכותמשנה
   # 14א א  הוריותמשנה
   # 13ב א  הוריותמשנה
10.80.5 # 86999 אבבת אחת הוריותמשנה
   # 56999 ב  הוריותמשנה
   # 4א ג  הוריותמשנה
47.0  188  999  הוריותמשנה
7.00.5 # 56999 א  חגיגהמשנה
6.50.5 # 52999 בבבת אחת חגיגהמשנה
   # 64999 ג  חגיגהמשנה
43.0  172  999  חגיגהמשנה
44.01.01.255999 אעם פשט ,בבת אחת יומאמשנה
31.21.00.452999 בבבת אחת, עם פשט יומאמשנה
129.51.0 259  999טשפ םע ,בבת אחת מגילהמשנה
3.5  14ב ד  מדותמשנה
18.80.5 50999 העם פשט מדותמשנה
3.2# 0.50.2# 63999 אבבת אחת מועד קטןמשנה
 # 0.5 # 29999 בבבת אחת מועד קטןמשנה
 # 0.5 # 65999 גבבת אחת מועד קטןמשנה
58.90.5 157  999  מועד קטןמשנה
2.5  10ב ז  עירוביןמשנה
13.50.5 36999 אבבת אחת פאהמשנה
27.01.0 54999 בטשפ םע ,בבת אחת פסחיםמשנה
1.3  5א י  פסחיםמשנה
5.30.5 # 42999 אבבת אחת קיניםמשנה
   # 56999 ב  קיניםמשנה
   # 10א ג  קיניםמשנה
   # 13ב ג  קיניםמשנה
   # 6ג ג  קיניםמשנה
44.3  177  999  קיניםמשנה
6.4# 1.00.4# 64999 אבבת אחת, עם פשט ראש השנהמשנה
25.0# 1.01.0# 100999 בבבת אחת, עם פשט ראש השנהמשנה
11.8# 1.00.8# 59999 גבבת אחת, עם פשט ראש השנהמשנה
7.9# 1.00.4# 79999 דבבת אחת, עם פשט ראש השנהמשנה
226.52.0 302  999בבת אחת, עם פשט ראש השנהמשנה
41.10.51.653999 בבבת אחת שבתמשנה
12.10.50.821999 דבבת אחת שבתמשנה
16.51.0 33999 יגטשפ םע ,בבת אחת שבתמשנה
12.80.50.230999 ידבבת אחת שבתמשנה
18.90.51.228999 טובבת אחת שבתמשנה
25.6# 1.01.6# 64999 אבבת אחת, עם פשט תמידמשנה
14.4# 1.01.6# 36999 בטשפ םע ,בבת אחת תמידמשנה
26.4# 1.01.2# 88999 גטשפ םע ,בבת אחת תמידמשנה
8.3# 1.00.4# 83999 דבבת אחת, עם פשט תמידמשנה
 # 1.0 # 49999 הטשפ םע ,בבת אחת תמידמשנה
 # 1.0 # 26999 ובבת אחת - עם פשט תמידמשנה
7.3# 1.00.4# 73999 זבבת אחת תמידמשנה
209.51.0 419  999  תמידמשנה
131.30.5 350  999  תעניתמשנה
3.8  15     פרשת התמידסידור-חומש
3.0  12     פרשת תרומת הדשןסידור-חומש
1.3  5999 ג  שש זכירותסידור-חומש
259.91.53.063999 אבבת אחת פרק אתניא
13.5  18  ב עמוד אפרק בתניא
7.5  10  בFirst 10 linesעמוד בפרק בתניא


#)These items are not getting regular points,
as the enitre Masechta/Perek was also done.
Only bonuses and/or repeats are given.This page was last updated on: Wednesday, כ"ב אלול ה'תשסז - September 5, 2007 (11:32am)