משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
103Abenaim, אפרים
628Abenaim, מנחם מענדל
6789Abenaim, מרדכי פתחיה
2336Abenaim, ראובן
619Abenaim, שלמה
1242Adelist, דוד
47Adelist, מענדל
13Adelist, צבי
1312Adelist, שמואל
4Adelist, שניאור
20Amzalak, אהרן אליעזר
582Amzalak, חיים
709Amzalak, 'שמואל גדלי
4Aron, יונתן
9Aron, ישראל פייוועל
3Aron, מענדל
49Aron, סעדי-ה
2Baskin, יעקב קאפל
248Baskin, רפאל הכהן
34Bekker, יוסף
1674Belfer, אשר
1399Blesofsky, יוסף יצחק
1694Blesofsky, שניאור זלמן
1550Bloom, יוסף
65Bondar, שלמה
50Briskin, חיים
131Brown, אריאל
223Brown, מאיר
653Cohen, מיכאל
378Cohen, מנחם מענדל
5Cohen, שמעון
404Cohen, שניאור זלמן
1589Cooper, יואב
177Cooper, יצחק דוד
81Cowen, ארי-ה לייב
710Cyprys, זאב צבי
1038Cyprys, יוסף יצחק
4Cyrulnik, אהרן אליעזר
395Cyrulnik, ישראל
207Cyrulnik, מענדל
19Cyrulnik, ראובן
2776Cyrulnik, שלום דובער
121Davida, ישראל
1Deren, מנחם
751Doron, מנחם מענדל
108Edelman, יוסף
874Edelman, ישראל
21Edelman, מנחם מענדל
59Edelman, שלום
33Engel, (לוי(מ
1Engel, ליימא חיים
779Finkin, עקיבא
79Fixler, ישי
76Friedman, אליהו
4Gershman, בנימין
1576Gershman, גלעד
1270Gershman, עזרא
60Gestetner, נתן
495Goldberg, אברהם
7Goldberg, אלחנן
390Goldberg, (יוסף (א
6479Goldberg, (ישראל(א
51Goldberg, (מנחם(ש
9Goldhirsh, יוסף
43Goldhirsh, שמשון
93Goldman, נרי-ה
12Goldman, ששון
95Goldstein, אליהו לייב
54Goldstien, שלום
135Gopin, יוסף
1154Gordon, יעקב דוד
1391Gordon, שלום דובער
14Gorelik, אליהו
6Green, שמואל יוסף
1189Greenbaum, אלחנן
62Greenbaum, חיים שניאור זלמן
51Greenbaum, יצחק
173Greenbaum, מאיר
431Greenbaum, מנחם מענדל
592Groner, יוחנן
989Groner, (יצחק דוד(מ
55Groner, ישעיה
371Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
158Groner, שמואל
25Groner, שניאור זלמן
5Gurevich (Q), דוד
31Gutnick, אהרן
656Gutnick, (שניאור חיים (ז
310Gutnick, (שניאור חיים(ד
9Haller, יוסף
60Haller, יצחק
51Herbst, נח
54Hillel, הירש
1161Hoch, ארי
216Hoch, דובער
156Hoch, משה
248Hoota, רפאל
74Hoota, שניאור
140Jacobson, יוסף
111Jacobson, מנחם מענדל
149Jofee, גבריאל
315Johnson, יוסף חיים
1070Johnson, מנחם מענדל
17Johnson, שניאור זלמן
270Kahn, נחום זלמן
20Karnowski, מנחם
97Kassman, זכרי-ה
171Kassman, יהושע
47Kassman, לוי
286Kerbel, 'אחי
119Kirshenbaum, אריה
11Klein, בנימין
177Kohn, יצחק
54Kohn, מאיר
411Kohn, מנחם מענדל
6Korf, אברהם
915Korik, מענדל
406Kornhauser, אליהו
13Kornhauser, מענדל
101Kurinsky, שמואל דוד
34Lesches, אלחנן
3919Lesches, יוסף יצחק
7503Lesches, שניאור זלמן
32Levine, שמואל יצחק
3Lieberman, יוסף לייב
3Lieberman, פינחס
72Lipskier, אלחנן
1172Lipskier, יהושע שניאור זלמן
573Lipskier, (יוסף יצחק(מ
141Lipskier, יעקב יהודה
691Lipskier, ישראל ארי' לייב
4464Lipskier, שמואל
341Lipskier, (שניאור זלמן(מ
2Loebenstein, (אלחנן (מ
32Loewenthal, ברוך
3Loewenthal, מענדל
9Mirochnik, איתן
18Mishulovin, אליעזר
20Moshel, אשר
25Muller, יוסף
463Nagel, אלחנן
24Naiman, נתן
366Nakkar, מנחם
259Nakkar, שלום בער
185Nathanson, יוםף יצחק
18Nathanson, מאיר
4Nerenberg, חיים
4Nerenberg, שרגא
11New, אברהם
15New, אשר
9Nitzan, גל
1031Odze, יצחק אייזיק
1554Odze, ישעיה יעקב
48Odze, שמואל
118Oliver, שניאור זלמן
6Oyberman, יונה
342Paconowski, מרדכי אלימלך
4Pincus, מנחם מענדל
4Raskin, שמחה
315Reicher, יוסף
23Reicher, שניאור
13Rimler, ישראל
43Rimler, צבי
233Rosenbaum, יוסף צבי
12Rosenthal, יהודה בער
14Rubenstein, סלה
9Ruschniek, אשר
74Ruschniek, יהודה
23Samuel, שמואל
2Schachter, אברהם
71Schachter, זאב
554Schachter, נתן יצחק
408Schneier, אברהם
54Schneier, דניא-ל
170Schneier, מענדל
25Serebryanski, חנוך
2203Serebryanski, שמעון
1314Serebryanski, (שניאור(מ
10Shapiro, שמואל
351Shmerling, דניא-ל
7Smith, יעקב
4Spigler, רפאל
741Stern, דובער
3776Stern, מנחם מענדל
1902Stern, שמואל
2Stiefel, ישראל
164Sufrin, דובי
390Sufrin, נחום
30Sziewicz, משה
16Sziewicz, צבי אליהו
1175Szmerling, לוי
79Tayar, אליהו
44Tayar, זאב
335Tayar, יוסף יצחק
918Tayar, מענדל
1021Tenenboim, אברהם זאב
46Tenenboim, בצלאל
45Tenenboim, משה גדליה
46Tennenbaum, אלחנן
28Tsap, ברוך ישעיה
12Turner, מרדכי
14Tuvel, יצחק
4Vogel, שניאור חיים
7Warlow shill, אברהם
4Weiss, צבי
6White, שמואל
981Wolf, אבא
92Wolf, בערל
33Wonder, מענדל
1Yitschaki, שלמה
9Yudassen, סענדער
6Zeimer, אלון
Numerical Order
7503Lesches, שניאור זלמן
6789Abenaim, מרדכי פתחיה
6479Goldberg, (ישראל(א
4464Lipskier, שמואל
3919Lesches, יוסף יצחק
3776Stern, מנחם מענדל
2776Cyrulnik, שלום דובער
2336Abenaim, ראובן
2203Serebryanski, שמעון
1902Stern, שמואל
1694Blesofsky, שניאור זלמן
1674Belfer, אשר
1589Cooper, יואב
1576Gershman, גלעד
1554Odze, ישעיה יעקב
1550Bloom, יוסף
1399Blesofsky, יוסף יצחק
1391Gordon, שלום דובער
1314Serebryanski, (שניאור(מ
1312Adelist, שמואל
1270Gershman, עזרא
1242Adelist, דוד
1189Greenbaum, אלחנן
1175Szmerling, לוי
1172Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1161Hoch, ארי
1154Gordon, יעקב דוד
1070Johnson, מנחם מענדל
1038Cyprys, יוסף יצחק
1031Odze, יצחק אייזיק
1021Tenenboim, אברהם זאב
989Groner, (יצחק דוד(מ
981Wolf, אבא
918Tayar, מענדל
915Korik, מענדל
874Edelman, ישראל
779Finkin, עקיבא
751Doron, מנחם מענדל
741Stern, דובער
710Cyprys, זאב צבי
709Amzalak, 'שמואל גדלי
691Lipskier, ישראל ארי' לייב
656Gutnick, (שניאור חיים (ז
653Cohen, מיכאל
628Abenaim, מנחם מענדל
619Abenaim, שלמה
592Groner, יוחנן
582Amzalak, חיים
573Lipskier, (יוסף יצחק(מ
554Schachter, נתן יצחק
495Goldberg, אברהם
463Nagel, אלחנן
431Greenbaum, מנחם מענדל
411Kohn, מנחם מענדל
408Schneier, אברהם
406Kornhauser, אליהו
404Cohen, שניאור זלמן
395Cyrulnik, ישראל
390Goldberg, (יוסף (א
390Sufrin, נחום
378Cohen, מנחם מענדל
371Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
366Nakkar, מנחם
351Shmerling, דניא-ל
342Paconowski, מרדכי אלימלך
341Lipskier, (שניאור זלמן(מ
335Tayar, יוסף יצחק
315Johnson, יוסף חיים
315Reicher, יוסף
310Gutnick, (שניאור חיים(ד
286Kerbel, 'אחי
270Kahn, נחום זלמן
259Nakkar, שלום בער
248Baskin, רפאל הכהן
248Hoota, רפאל
233Rosenbaum, יוסף צבי
223Brown, מאיר
216Hoch, דובער
207Cyrulnik, מענדל
185Nathanson, יוםף יצחק
177Cooper, יצחק דוד
177Kohn, יצחק
173Greenbaum, מאיר
171Kassman, יהושע
170Schneier, מענדל
164Sufrin, דובי
158Groner, שמואל
156Hoch, משה
149Jofee, גבריאל
141Lipskier, יעקב יהודה
140Jacobson, יוסף
135Gopin, יוסף
131Brown, אריאל
121Davida, ישראל
119Kirshenbaum, אריה
118Oliver, שניאור זלמן
111Jacobson, מנחם מענדל
108Edelman, יוסף
103Abenaim, אפרים
101Kurinsky, שמואל דוד
97Kassman, זכרי-ה
95Goldstein, אליהו לייב
93Goldman, נרי-ה
92Wolf, בערל
81Cowen, ארי-ה לייב
79Fixler, ישי
79Tayar, אליהו
76Friedman, אליהו
74Hoota, שניאור
74Ruschniek, יהודה
72Lipskier, אלחנן
71Schachter, זאב
65Bondar, שלמה
62Greenbaum, חיים שניאור זלמן
60Gestetner, נתן
60Haller, יצחק
59Edelman, שלום
55Groner, ישעיה
54Goldstien, שלום
54Hillel, הירש
54Kohn, מאיר
54Schneier, דניא-ל
51Goldberg, (מנחם(ש
51Greenbaum, יצחק
51Herbst, נח
50Briskin, חיים
49Aron, סעדי-ה
48Odze, שמואל
47Adelist, מענדל
47Kassman, לוי
46Tenenboim, בצלאל
46Tennenbaum, אלחנן
45Tenenboim, משה גדליה
44Tayar, זאב
43Goldhirsh, שמשון
43Rimler, צבי
34Bekker, יוסף
34Lesches, אלחנן
33Engel, (לוי(מ
33Wonder, מענדל
32Levine, שמואל יצחק
32Loewenthal, ברוך
31Gutnick, אהרןThis page was last updated on: Monday, כ"ט חשון ה'תשפא - November 16, 2020 (8:15pm)