משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
10Abenaim, אפרים
913Abenaim, מנחם מענדל
1974Abenaim, מרדכי פתחיה
804Abenaim, ראובן
471Abenaim, שלמה
4Adelist, אברהם
1Adelist, דובי
385Adelist, דוד
20Adelist, צבי
1694Adelist, שמואל
30Althaus, יעקב
61Althaus, פינחס
1298Amzalak, חיים
772Amzalak, 'שמואל גדלי
158Aron, אביגדור
7Aron, ישראל פייוועל
9Aron, מענדל
3Aron, סעדי-ה
3Aron, צוריאל
8Azriel, יפחח
101Baskin, רפאל הכהן
58Bekker, יוסף
55Belfer, אשר
7Belfer, (נתן (א
6Berkovits, עקיבא
350Blesofsky, בן ציון
446Blesofsky, יוסף יצחק
602Blesofsky, שניאור זלמן
39Bloom, יוסף
10Bloom, מענדל
10Bloom, שניאור זלמן
27Briskin, חיים
39Brown, אריאל
107Brown, מאיר
16Brown, מנחם שרגא
19Chaiken, מענדל
1Cohen, א---ל---י
8Cohen, טל
13Cohen, יוסף
567Cohen, מיכאל
619Cohen, מנחם מענדל
5Cohen, עזרא
1027Cooper, יואב
72Cooper, יצחק דוד
21Creighton, יונתן
398Cyprys, זאב צבי
76Cyprys, יוסף יצחק
117Cyrulnik, ישראל
179Cyrulnik, מענדל
1717Cyrulnik, שלום דובער
7De Vries, מיכאל
24Deren, מנחם
75Doron, יואל
1350Doron, מנחם מענדל
16Eckstein, אברהם
1832Edelman, דוד אליהו
396Edelman, חיים
1264Edelman, יואל
426Edelman, יוסף
156Edelman, ישראל
20Edelman, מנחם מענדל
5Edelman, שלום
13Eisenberg, יצחק
10Eisenberg, משה
12Engel, (לוי(מ
306Engel, ליימא חיים
515Engel, שמואל
12Farkas, ארי
135Finkin, עקיבא
2Fixler, ישי
7Flescher, שלמה
43Friedman, אליהו
560Gershman, גלעד
5Gestetner, נתן
18Glasman, אבא
23Glassman, שלום דובער
268Goldberg, אברהם
212Goldberg, אלחנן
33Goldberg, (יוסף (א
273Goldberg, (מנחם(ש
44Goldman, נרי-ה
156Goldman, ששון
119Goldstein, אליהו לייב
11Goldstien, שלום
245Gopin, יוסף
16Gordon, בן ציון
84Gordon, זאב
1053Gordon, יעקב דוד
27Gordon, ישראל ארי-ה לייב
16Gordon, משה צבי
854Gordon, שלום דובער
44Gorelik, מענדל
4Gotleib, גדעון
797Greenbaum, אלחנן
73Greenbaum, חיים שניאור זלמן
10Greenbaum, יצחק
68Greenbaum, מאיר
386Greenbaum, מנחם מענדל
427Groner, יוחנן
187Groner, (יצחק דוד(מ
214Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
59Groner, שניאור זלמן
426Gross, מנחם מענדל
8Grossberg, ישראל
104Grossman, אלימלך הלוי
9Gutnick, (חיים (א
21Gutnick, (ישראל (מ
140Gutnick, (שניאור חיים (ז
1Haller, יוסף
8Haller, יצחק
2Hammer, משה
6Harkham, אברהם ישעיה
6Hauseman, גבריאל
14Herbst, נח
19Hoch, דובער
14Hoch, משה
88Hoota, רפאל
9Hoota, שניאור
1Horowitz, עדן
2Jacobs, אליהו
10Jacobson, דובער
106Jacobson, זלמן
713Jacobson, יוסף
31Jacobson, ישראל
281Jacobson, מנחם מענדל
13Jacobson, שמואל
52Jofee, גבריאל
87Johnson, יוסף חיים
352Johnson, מנחם מענדל
16Joseph, אברהם
3Joseph, בנימין
32Josephson, ירמיהו חיים
8Josephson, משה
98Kahn, אליהו
408Kahn, נחום זלמן
126Kantor, משה
12Karnowsky, מענדל
30Kass, רפאל
273Kerbel, 'אחי
91Kirshenbaum, אריה
93Klein, גבריאל
100Kohn, יצחק
7Kohn, מאיר
464Kohn, מנחם מענדל
294Kornhauser, אליהו
4Kornhauser, יצחק
50Kornhauser, ישראל
4Kornhauser, מענדל
743Kornhauser, נתן
307Kurinsky, מרדכי
2Kurinsky, שמואל דוד
1Lesches, אלחנן
4270Lesches, יוסף יצחק
1626Lesches, שניאור זלמן
28Levine, שמואל יצחק
8Liberow, חיים
315Lieberow, ישראל
330Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
97Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
31Lipskier, אלחנן
1832Lipskier, יהושע שניאור זלמן
89Lipskier, יעקב יהודה
5763Lipskier, שמואל
37Loewenthal, ברוך
2Loewenthal, מענדל
36Luftig, נח
6Maclachlan, יהושע
129Merber, חיים מאיר
9Merber, יהודה
12Meyer, אברהם
18Mickmacher, יואל
1Moss, מרדכי
10Muller, יוסף
19Nagel, אלחנן
255Nakar, מנחם
210Nakar, שלום בער
140Nathanson, יוםף יצחק
48Nathanson, מאיר
23Nerenberg, בן ציון
24Nerenberg, חיים
301New, אברהם
77New, אשר
12New, דן
52New, יעקב
110Nitzan, יובל
23Nossbaum, דניאל
1042Odze, יצחק אייזיק
2219Odze, ישעיה יעקב
236Odze, שמואל
172Oliver, שניאור זלמן
57Ossip, גבריאל
3Oyberman, ישראל
3Paconowski, פנחס
11Paluch, גבריאל
228Pinczower, ראובן
7Quintr, אשר
110Raskin, יוסף יצחק
34Raskin, עוזיאל
5Reicher, יוסף
60Rosen, איתן
55Rosenbaum, ארי-ה לייב
108Rosenbaum, יוסף צבי
15Rosenbaum, מיכאל
18Rosenbaum, שניאור זלמן
128Rosenthal, צבי דוד
20Rostkier, דוב
195Ruschinek, לוי
27Ruschniek, יהודה
22Ruschniek, שלום
1Schachter, אברהם
6Schachter, זאב
332Schachter, נתן יצחק
157Schneier, אברהם
100Schneier, מענדל
6Segal, שת
19Serebryanski, מענדל
81Serebryanski, שמואל
772Serebryanski, שמעון
821Serebryanski, (שניאור(מ
76Shapiro, זלמן
138Shapiro, יוסף
14Shapiro, שמואל
215Shmerling, דניא-ל
82Silver, אסף
7Smith, יעקב
15Smith, נתן יהודה
775Stern, דובער
3Stern, לוי יצחק
1273Stern, מנחם מענדל
1032Stern, שמואל
42Stiefel, ישראל
472Sufrin, דובי
327Sufrin, נחום
7Szental, יהושע
6Szental, מיכאל
46Sziewicz, משה
4472Tayar, אליהו
13Tayar, זאב
29Tayar, יוסף יצחק
390Tayar, מענדל
724Tenenboim, אברהם זאב
3Tenenboim, אברהם שלמה
76Tenenboim, בצלאל
100Tenenboim, משה גדליה
41Tennenbaum, אלחנן
1Tesler, יהושע
350Tilson, שמחה
6Turner, מרדכי
1Vorchheimer, בער
5Warlow Shil, יהודה לייב
42Warlow shill, אברהם
15Warlowshill, בנימין
10Welis, יעקב
886Winner, שמואל
50Wolf, אבא
5Wolf, נח
5Wonder, 'יהודה ארי
6Yehudah, ירין
216Yitschaki, שלמה
10Yudassen, סענדער
6Zeimer, אלון
15Zeimer, מנחם
Numerical Order
5763Lipskier, שמואל
4472Tayar, אליהו
4270Lesches, יוסף יצחק
2219Odze, ישעיה יעקב
1974Abenaim, מרדכי פתחיה
1832Edelman, דוד אליהו
1832Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1717Cyrulnik, שלום דובער
1694Adelist, שמואל
1626Lesches, שניאור זלמן
1350Doron, מנחם מענדל
1298Amzalak, חיים
1273Stern, מנחם מענדל
1264Edelman, יואל
1053Gordon, יעקב דוד
1042Odze, יצחק אייזיק
1032Stern, שמואל
1027Cooper, יואב
913Abenaim, מנחם מענדל
886Winner, שמואל
854Gordon, שלום דובער
821Serebryanski, (שניאור(מ
804Abenaim, ראובן
797Greenbaum, אלחנן
775Stern, דובער
772Amzalak, 'שמואל גדלי
772Serebryanski, שמעון
743Kornhauser, נתן
724Tenenboim, אברהם זאב
713Jacobson, יוסף
619Cohen, מנחם מענדל
602Blesofsky, שניאור זלמן
567Cohen, מיכאל
560Gershman, גלעד
515Engel, שמואל
472Sufrin, דובי
471Abenaim, שלמה
464Kohn, מנחם מענדל
446Blesofsky, יוסף יצחק
427Groner, יוחנן
426Edelman, יוסף
426Gross, מנחם מענדל
408Kahn, נחום זלמן
398Cyprys, זאב צבי
396Edelman, חיים
390Tayar, מענדל
386Greenbaum, מנחם מענדל
385Adelist, דוד
352Johnson, מנחם מענדל
350Blesofsky, בן ציון
350Tilson, שמחה
332Schachter, נתן יצחק
330Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
327Sufrin, נחום
315Lieberow, ישראל
307Kurinsky, מרדכי
306Engel, ליימא חיים
301New, אברהם
294Kornhauser, אליהו
281Jacobson, מנחם מענדל
273Goldberg, (מנחם(ש
273Kerbel, 'אחי
268Goldberg, אברהם
255Nakar, מנחם
245Gopin, יוסף
236Odze, שמואל
228Pinczower, ראובן
216Yitschaki, שלמה
215Shmerling, דניא-ל
214Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
212Goldberg, אלחנן
210Nakar, שלום בער
195Ruschinek, לוי
187Groner, (יצחק דוד(מ
179Cyrulnik, מענדל
172Oliver, שניאור זלמן
158Aron, אביגדור
157Schneier, אברהם
156Edelman, ישראל
156Goldman, ששון
140Gutnick, (שניאור חיים (ז
140Nathanson, יוםף יצחק
138Shapiro, יוסף
135Finkin, עקיבא
129Merber, חיים מאיר
128Rosenthal, צבי דוד
126Kantor, משה
119Goldstein, אליהו לייב
117Cyrulnik, ישראל
110Nitzan, יובל
110Raskin, יוסף יצחק
108Rosenbaum, יוסף צבי
107Brown, מאיר
106Jacobson, זלמן
104Grossman, אלימלך הלוי
101Baskin, רפאל הכהן
100Kohn, יצחק
100Schneier, מענדל
100Tenenboim, משה גדליה
98Kahn, אליהו
97Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
93Klein, גבריאל
91Kirshenbaum, אריה
89Lipskier, יעקב יהודה
88Hoota, רפאל
87Johnson, יוסף חיים
84Gordon, זאב
82Silver, אסף
81Serebryanski, שמואל
77New, אשר
76Cyprys, יוסף יצחק
76Shapiro, זלמן
76Tenenboim, בצלאל
75Doron, יואל
73Greenbaum, חיים שניאור זלמן
72Cooper, יצחק דוד
68Greenbaum, מאיר
61Althaus, פינחס
60Rosen, איתן
59Groner, שניאור זלמן
58Bekker, יוסף
57Ossip, גבריאל
55Belfer, אשר
55Rosenbaum, ארי-ה לייב
52Jofee, גבריאל
52New, יעקב
50Kornhauser, ישראל
50Wolf, אבא
48Nathanson, מאיר
46Sziewicz, משה
44Goldman, נרי-ה
44Gorelik, מענדל
43Friedman, אליהו
42Stiefel, ישראל
42Warlow shill, אברהם
41Tennenbaum, אלחנן
39Bloom, יוסף
39Brown, אריאל
37Loewenthal, ברוך
36Luftig, נח
34Raskin, עוזיאל
33Goldberg, (יוסף (א
32Josephson, ירמיהו חיים
31Jacobson, ישראל
31Lipskier, אלחנןThis page was last updated on: Friday, י' אדר א ה'תשעט - February 15, 2019 (11:05am)