משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
97Abenaim, אפרים
628Abenaim, מנחם מענדל
5865Abenaim, מרדכי פתחיה
2051Abenaim, ראובן
433Abenaim, שלמה
1096Adelist, דוד
47Adelist, מענדל
13Adelist, צבי
1312Adelist, שמואל
4Adelist, שניאור
20Amzalak, אהרן אליעזר
502Amzalak, חיים
624Amzalak, 'שמואל גדלי
4Aron, יונתן
9Aron, ישראל פייוועל
3Aron, מענדל
49Aron, סעדי-ה
2Baskin, יעקב קאפל
204Baskin, רפאל הכהן
34Bekker, יוסף
1674Belfer, אשר
1343Blesofsky, יוסף יצחק
1326Blesofsky, שניאור זלמן
1361Bloom, יוסף
50Briskin, חיים
131Brown, אריאל
223Brown, מאיר
653Cohen, מיכאל
315Cohen, מנחם מענדל
3Cohen, שמעון
353Cohen, שניאור זלמן
1498Cooper, יואב
99Cooper, יצחק דוד
75Cowen, ארי-ה לייב
710Cyprys, זאב צבי
949Cyprys, יוסף יצחק
4Cyrulnik, אהרן אליעזר
395Cyrulnik, ישראל
200Cyrulnik, מענדל
19Cyrulnik, ראובן
2734Cyrulnik, שלום דובער
121Davida, ישראל
1Deren, מנחם
751Doron, מנחם מענדל
108Edelman, יוסף
851Edelman, ישראל
5Edelman, מנחם מענדל
56Edelman, שלום
33Engel, (לוי(מ
1Engel, ליימא חיים
779Finkin, עקיבא
79Fixler, ישי
76Friedman, אליהו
4Gershman, בנימין
1488Gershman, גלעד
1270Gershman, עזרא
60Gestetner, נתן
495Goldberg, אברהם
7Goldberg, אלחנן
390Goldberg, (יוסף (א
6479Goldberg, (ישראל(א
51Goldberg, (מנחם(ש
9Goldhirsh, יוסף
43Goldhirsh, שמשון
93Goldman, נרי-ה
12Goldman, ששון
95Goldstein, אליהו לייב
54Goldstien, שלום
135Gopin, יוסף
1154Gordon, יעקב דוד
1391Gordon, שלום דובער
14Gorelik, אליהו
6Green, שמואל יוסף
1160Greenbaum, אלחנן
62Greenbaum, חיים שניאור זלמן
51Greenbaum, יצחק
163Greenbaum, מאיר
431Greenbaum, מנחם מענדל
592Groner, יוחנן
662Groner, (יצחק דוד(מ
55Groner, ישעיה
371Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
158Groner, שמואל
25Groner, שניאור זלמן
5Gurevich (Q), דוד
31Gutnick, אהרן
656Gutnick, (שניאור חיים (ז
297Gutnick, (שניאור חיים(ד
9Haller, יוסף
60Haller, יצחק
51Herbst, נח
54Hillel, הירש
1161Hoch, ארי
86Hoch, דובער
50Hoch, משה
248Hoota, רפאל
74Hoota, שניאור
140Jacobson, יוסף
111Jacobson, מנחם מענדל
70Jofee, גבריאל
315Johnson, יוסף חיים
1070Johnson, מנחם מענדל
17Johnson, שניאור זלמן
270Kahn, נחום זלמן
20Karnowski, מנחם
97Kassman, זכרי-ה
150Kassman, יהושע
47Kassman, לוי
286Kerbel, 'אחי
119Kirshenbaum, אריה
11Klein, בנימין
177Kohn, יצחק
54Kohn, מאיר
411Kohn, מנחם מענדל
6Korf, אברהם
462Korik, מענדל
406Kornhauser, אליהו
13Kornhauser, מענדל
101Kurinsky, שמואל דוד
34Lesches, אלחנן
3919Lesches, יוסף יצחק
7044Lesches, שניאור זלמן
32Levine, שמואל יצחק
72Lipskier, אלחנן
1172Lipskier, יהושע שניאור זלמן
573Lipskier, (יוסף יצחק(מ
141Lipskier, יעקב יהודה
691Lipskier, ישראל ארי' לייב
4464Lipskier, שמואל
341Lipskier, (שניאור זלמן(מ
2Loebenstein, (אלחנן (מ
27Loewenthal, ברוך
3Loewenthal, מענדל
9Mirochnik, איתן
18Mishulovin, אליעזר
20Moshel, אשר
25Muller, יוסף
463Nagel, אלחנן
5Naiman, נתן
311Nakar, מנחם
242Nakar, שלום בער
185Nathanson, יוםף יצחק
18Nathanson, מאיר
4Nerenberg, חיים
4Nerenberg, שרגא
11New, אברהם
15New, אשר
9Nitzan, גל
1031Odze, יצחק אייזיק
1554Odze, ישעיה יעקב
48Odze, שמואל
118Oliver, שניאור זלמן
6Oyberman, יונה
294Paconowski, מרדכי אלימלך
4Pincus, מנחם מענדל
4Raskin, שמחה
315Reicher, יוסף
23Reicher, שניאור
13Rimler, ישראל
43Rimler, צבי
233Rosenbaum, יוסף צבי
12Rosenthal, יהודה בער
14Rubenstein, סלה
74Ruschniek, יהודה
23Samuel, שמואל
2Schachter, אברהם
71Schachter, זאב
523Schachter, נתן יצחק
407Schneier, אברהם
54Schneier, דניא-ל
170Schneier, מענדל
2102Serebryanski, שמעון
1259Serebryanski, (שניאור(מ
10Shapiro, שמואל
351Shmerling, דניא-ל
7Smith, יעקב
4Spigler, רפאל
741Stern, דובער
3776Stern, מנחם מענדל
1734Stern, שמואל
2Stiefel, ישראל
164Sufrin, דובי
316Sufrin, נחום
30Sziewicz, משה
16Sziewicz, צבי אליהו
1175Szmerling, לוי
79Tayar, אליהו
44Tayar, זאב
335Tayar, יוסף יצחק
918Tayar, מענדל
1021Tenenboim, אברהם זאב
46Tenenboim, בצלאל
45Tenenboim, משה גדליה
46Tennenbaum, אלחנן
28Tsap, ברוך ישעיה
12Turner, מרדכי
14Tuvel, יצחק
4Vogel, שניאור חיים
7Warlow shill, אברהם
4Weiss, צבי
6White, שמואל
981Wolf, אבא
92Wolf, בערל
33Wonder, מענדל
1Yitschaki, שלמה
9Yudassen, סענדער
Numerical Order
7044Lesches, שניאור זלמן
6479Goldberg, (ישראל(א
5865Abenaim, מרדכי פתחיה
4464Lipskier, שמואל
3919Lesches, יוסף יצחק
3776Stern, מנחם מענדל
2734Cyrulnik, שלום דובער
2102Serebryanski, שמעון
2051Abenaim, ראובן
1734Stern, שמואל
1674Belfer, אשר
1554Odze, ישעיה יעקב
1498Cooper, יואב
1488Gershman, גלעד
1391Gordon, שלום דובער
1361Bloom, יוסף
1343Blesofsky, יוסף יצחק
1326Blesofsky, שניאור זלמן
1312Adelist, שמואל
1270Gershman, עזרא
1259Serebryanski, (שניאור(מ
1175Szmerling, לוי
1172Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1161Hoch, ארי
1160Greenbaum, אלחנן
1154Gordon, יעקב דוד
1096Adelist, דוד
1070Johnson, מנחם מענדל
1031Odze, יצחק אייזיק
1021Tenenboim, אברהם זאב
981Wolf, אבא
949Cyprys, יוסף יצחק
918Tayar, מענדל
851Edelman, ישראל
779Finkin, עקיבא
751Doron, מנחם מענדל
741Stern, דובער
710Cyprys, זאב צבי
691Lipskier, ישראל ארי' לייב
662Groner, (יצחק דוד(מ
656Gutnick, (שניאור חיים (ז
653Cohen, מיכאל
628Abenaim, מנחם מענדל
624Amzalak, 'שמואל גדלי
592Groner, יוחנן
573Lipskier, (יוסף יצחק(מ
523Schachter, נתן יצחק
502Amzalak, חיים
495Goldberg, אברהם
463Nagel, אלחנן
462Korik, מענדל
433Abenaim, שלמה
431Greenbaum, מנחם מענדל
411Kohn, מנחם מענדל
407Schneier, אברהם
406Kornhauser, אליהו
395Cyrulnik, ישראל
390Goldberg, (יוסף (א
371Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
353Cohen, שניאור זלמן
351Shmerling, דניא-ל
341Lipskier, (שניאור זלמן(מ
335Tayar, יוסף יצחק
316Sufrin, נחום
315Cohen, מנחם מענדל
315Johnson, יוסף חיים
315Reicher, יוסף
311Nakar, מנחם
297Gutnick, (שניאור חיים(ד
294Paconowski, מרדכי אלימלך
286Kerbel, 'אחי
270Kahn, נחום זלמן
248Hoota, רפאל
242Nakar, שלום בער
233Rosenbaum, יוסף צבי
223Brown, מאיר
204Baskin, רפאל הכהן
200Cyrulnik, מענדל
185Nathanson, יוםף יצחק
177Kohn, יצחק
170Schneier, מענדל
164Sufrin, דובי
163Greenbaum, מאיר
158Groner, שמואל
150Kassman, יהושע
141Lipskier, יעקב יהודה
140Jacobson, יוסף
135Gopin, יוסף
131Brown, אריאל
121Davida, ישראל
119Kirshenbaum, אריה
118Oliver, שניאור זלמן
111Jacobson, מנחם מענדל
108Edelman, יוסף
101Kurinsky, שמואל דוד
99Cooper, יצחק דוד
97Abenaim, אפרים
97Kassman, זכרי-ה
95Goldstein, אליהו לייב
93Goldman, נרי-ה
92Wolf, בערל
86Hoch, דובער
79Fixler, ישי
79Tayar, אליהו
76Friedman, אליהו
75Cowen, ארי-ה לייב
74Hoota, שניאור
74Ruschniek, יהודה
72Lipskier, אלחנן
71Schachter, זאב
70Jofee, גבריאל
62Greenbaum, חיים שניאור זלמן
60Gestetner, נתן
60Haller, יצחק
56Edelman, שלום
55Groner, ישעיה
54Goldstien, שלום
54Hillel, הירש
54Kohn, מאיר
54Schneier, דניא-ל
51Goldberg, (מנחם(ש
51Greenbaum, יצחק
51Herbst, נח
50Briskin, חיים
50Hoch, משה
49Aron, סעדי-ה
48Odze, שמואל
47Adelist, מענדל
47Kassman, לוי
46Tenenboim, בצלאל
46Tennenbaum, אלחנן
45Tenenboim, משה גדליה
44Tayar, זאב
43Goldhirsh, שמשון
43Rimler, צבי
34Bekker, יוסף
34Lesches, אלחנן
33Engel, (לוי(מ
33Wonder, מענדל
32Levine, שמואל יצחק
31Gutnick, אהרןThis page was last updated on: Wednesday, כ' אלול ה'תשפ - September 9, 2020 (5:11pm)