משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

Points


Alphabetical Listing
95Abenaim, אפרים
530Abenaim, מנחם מענדל
4535Abenaim, מרדכי פתחיה
1897Abenaim, ראובן
406Abenaim, שלמה
1096Adelist, דוד
47Adelist, מענדל
13Adelist, צבי
1312Adelist, שמואל
4Adelist, שניאור
20Amzalak, אהרן אליעזר
502Amzalak, חיים
624Amzalak, 'שמואל גדלי
4Aron, יונתן
9Aron, ישראל פייוועל
3Aron, מענדל
49Aron, סעדי-ה
2Baskin, יעקב קאפל
137Baskin, רפאל הכהן
34Bekker, יוסף
1458Belfer, אשר
1306Blesofsky, יוסף יצחק
1273Blesofsky, שניאור זלמן
987Bloom, יוסף
50Briskin, חיים
131Brown, אריאל
223Brown, מאיר
636Cohen, מיכאל
315Cohen, מנחם מענדל
3Cohen, שמעון
342Cohen, שניאור זלמן
1351Cooper, יואב
83Cooper, יצחק דוד
65Cowen, ארי-ה לייב
699Cyprys, זאב צבי
824Cyprys, יוסף יצחק
4Cyrulnik, אהרן אליעזר
384Cyrulnik, ישראל
192Cyrulnik, מענדל
19Cyrulnik, ראובן
1294Cyrulnik, שלום דובער
121Davida, ישראל
1Deren, מנחם
751Doron, מנחם מענדל
108Edelman, יוסף
770Edelman, ישראל
33Engel, (לוי(מ
1Engel, ליימא חיים
727Finkin, עקיבא
79Fixler, ישי
76Friedman, אליהו
4Gershman, בנימין
1488Gershman, גלעד
955Gershman, עזרא
60Gestetner, נתן
495Goldberg, אברהם
7Goldberg, אלחנן
374Goldberg, (יוסף (א
3433Goldberg, (ישראל(א
51Goldberg, (מנחם(ש
9Goldhirsh, יוסף
43Goldhirsh, שמשון
93Goldman, נרי-ה
12Goldman, ששון
95Goldstein, אליהו לייב
30Goldstien, שלום
135Gopin, יוסף
1154Gordon, יעקב דוד
1229Gordon, שלום דובער
14Gorelik, אליהו
6Green, שמואל יוסף
1059Greenbaum, אלחנן
48Greenbaum, חיים שניאור זלמן
27Greenbaum, יצחק
127Greenbaum, מאיר
431Greenbaum, מנחם מענדל
592Groner, יוחנן
248Groner, (יצחק דוד(מ
55Groner, ישעיה
371Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
158Groner, שמואל
25Groner, שניאור זלמן
5Gurevich (Q), דוד
31Gutnick, אהרן
656Gutnick, (שניאור חיים (ז
297Gutnick, (שניאור חיים(ד
9Haller, יוסף
60Haller, יצחק
51Herbst, נח
1161Hoch, ארי
86Hoch, דובער
50Hoch, משה
248Hoota, רפאל
74Hoota, שניאור
140Jacobson, יוסף
111Jacobson, מנחם מענדל
70Jofee, גבריאל
315Johnson, יוסף חיים
1070Johnson, מנחם מענדל
17Johnson, שניאור זלמן
270Kahn, נחום זלמן
97Kassman, זכרי-ה
150Kassman, יהושע
47Kassman, לוי
286Kerbel, 'אחי
119Kirshenbaum, אריה
11Klein, בנימין
177Kohn, יצחק
54Kohn, מאיר
411Kohn, מנחם מענדל
6Korf, אברהם
359Korik, מענדל
406Kornhauser, אליהו
13Kornhauser, מענדל
101Kurinsky, שמואל דוד
34Lesches, אלחנן
3919Lesches, יוסף יצחק
6008Lesches, שניאור זלמן
32Levine, שמואל יצחק
72Lipskier, אלחנן
1172Lipskier, יהושע שניאור זלמן
458Lipskier, (יוסף יצחק(מ
137Lipskier, יעקב יהודה
691Lipskier, ישראל ארי' לייב
4464Lipskier, שמואל
320Lipskier, (שניאור זלמן(מ
2Loebenstein, (אלחנן (מ
27Loewenthal, ברוך
3Loewenthal, מענדל
9Mirochnik, איתן
18Mishulovin, אליעזר
20Moshel, אשר
25Muller, יוסף
463Nagel, אלחנן
278Nakar, מנחם
218Nakar, שלום בער
185Nathanson, יוםף יצחק
18Nathanson, מאיר
4Nerenberg, חיים
4Nerenberg, שרגא
11New, אברהם
7New, אשר
9Nitzan, גל
981Odze, יצחק אייזיק
1547Odze, ישעיה יעקב
30Odze, שמואל
118Oliver, שניאור זלמן
6Oyberman, יונה
43Paconowski, מרדכי אלימלך
4Pincus, מנחם מענדל
4Raskin, שמחה
315Reicher, יוסף
23Reicher, שניאור
13Rimler, ישראל
43Rimler, צבי
233Rosenbaum, יוסף צבי
12Rosenthal, יהודה בער
14Rubenstein, סלה
74Ruschniek, יהודה
23Samuel, שמואל
2Schachter, אברהם
71Schachter, זאב
500Schachter, נתן יצחק
355Schneier, אברהם
54Schneier, דניא-ל
61Schneier, מענדל
1959Serebryanski, שמעון
1130Serebryanski, (שניאור(מ
351Shmerling, דניא-ל
7Smith, יעקב
4Spigler, רפאל
684Stern, דובער
3776Stern, מנחם מענדל
1578Stern, שמואל
2Stiefel, ישראל
164Sufrin, דובי
291Sufrin, נחום
30Sziewicz, משה
16Sziewicz, צבי אליהו
1175Szmerling, לוי
79Tayar, אליהו
44Tayar, זאב
335Tayar, יוסף יצחק
918Tayar, מענדל
999Tenenboim, אברהם זאב
45Tenenboim, בצלאל
45Tenenboim, משה גדליה
12Tsap, ברוך ישעיה
12Turner, מרדכי
14Tuvel, יצחק
4Vogel, שניאור חיים
7Warlow shill, אברהם
4Weiss, צבי
6White, שמואל
981Wolf, אבא
92Wolf, בערל
33Wonder, מענדל
1Yitschaki, שלמה
9Yudassen, סענדער
Numerical Order
6008Lesches, שניאור זלמן
4535Abenaim, מרדכי פתחיה
4464Lipskier, שמואל
3919Lesches, יוסף יצחק
3776Stern, מנחם מענדל
3433Goldberg, (ישראל(א
1959Serebryanski, שמעון
1897Abenaim, ראובן
1578Stern, שמואל
1547Odze, ישעיה יעקב
1488Gershman, גלעד
1458Belfer, אשר
1351Cooper, יואב
1312Adelist, שמואל
1306Blesofsky, יוסף יצחק
1294Cyrulnik, שלום דובער
1273Blesofsky, שניאור זלמן
1229Gordon, שלום דובער
1175Szmerling, לוי
1172Lipskier, יהושע שניאור זלמן
1161Hoch, ארי
1154Gordon, יעקב דוד
1130Serebryanski, (שניאור(מ
1096Adelist, דוד
1070Johnson, מנחם מענדל
1059Greenbaum, אלחנן
999Tenenboim, אברהם זאב
987Bloom, יוסף
981Odze, יצחק אייזיק
981Wolf, אבא
955Gershman, עזרא
918Tayar, מענדל
824Cyprys, יוסף יצחק
770Edelman, ישראל
751Doron, מנחם מענדל
727Finkin, עקיבא
699Cyprys, זאב צבי
691Lipskier, ישראל ארי' לייב
684Stern, דובער
656Gutnick, (שניאור חיים (ז
636Cohen, מיכאל
624Amzalak, 'שמואל גדלי
592Groner, יוחנן
530Abenaim, מנחם מענדל
502Amzalak, חיים
500Schachter, נתן יצחק
495Goldberg, אברהם
463Nagel, אלחנן
458Lipskier, (יוסף יצחק(מ
431Greenbaum, מנחם מענדל
411Kohn, מנחם מענדל
406Abenaim, שלמה
406Kornhauser, אליהו
384Cyrulnik, ישראל
374Goldberg, (יוסף (א
371Groner, מרדכי אברהם ישעיהו
359Korik, מענדל
355Schneier, אברהם
351Shmerling, דניא-ל
342Cohen, שניאור זלמן
335Tayar, יוסף יצחק
320Lipskier, (שניאור זלמן(מ
315Cohen, מנחם מענדל
315Johnson, יוסף חיים
315Reicher, יוסף
297Gutnick, (שניאור חיים(ד
291Sufrin, נחום
286Kerbel, 'אחי
278Nakar, מנחם
270Kahn, נחום זלמן
248Groner, (יצחק דוד(מ
248Hoota, רפאל
233Rosenbaum, יוסף צבי
223Brown, מאיר
218Nakar, שלום בער
192Cyrulnik, מענדל
185Nathanson, יוםף יצחק
177Kohn, יצחק
164Sufrin, דובי
158Groner, שמואל
150Kassman, יהושע
140Jacobson, יוסף
137Baskin, רפאל הכהן
137Lipskier, יעקב יהודה
135Gopin, יוסף
131Brown, אריאל
127Greenbaum, מאיר
121Davida, ישראל
119Kirshenbaum, אריה
118Oliver, שניאור זלמן
111Jacobson, מנחם מענדל
108Edelman, יוסף
101Kurinsky, שמואל דוד
97Kassman, זכרי-ה
95Abenaim, אפרים
95Goldstein, אליהו לייב
93Goldman, נרי-ה
92Wolf, בערל
86Hoch, דובער
83Cooper, יצחק דוד
79Fixler, ישי
79Tayar, אליהו
76Friedman, אליהו
74Hoota, שניאור
74Ruschniek, יהודה
72Lipskier, אלחנן
71Schachter, זאב
70Jofee, גבריאל
65Cowen, ארי-ה לייב
61Schneier, מענדל
60Gestetner, נתן
60Haller, יצחק
55Groner, ישעיה
54Kohn, מאיר
54Schneier, דניא-ל
51Goldberg, (מנחם(ש
51Herbst, נח
50Briskin, חיים
50Hoch, משה
49Aron, סעדי-ה
48Greenbaum, חיים שניאור זלמן
47Adelist, מענדל
47Kassman, לוי
45Tenenboim, בצלאל
45Tenenboim, משה גדליה
44Tayar, זאב
43Goldhirsh, שמשון
43Paconowski, מרדכי אלימלך
43Rimler, צבי
34Bekker, יוסף
34Lesches, אלחנן
33Engel, (לוי(מ
33Wonder, מענדל
32Levine, שמואל יצחק
31Gutnick, אהרןThis page was last updated on: Friday, י"ח תמוז ה'תשפ - July 10, 2020 (11:26am)