משניות בעל פה
Grand Totals תש"ס-תשס"א תשנ"ט-תש"ס תשנ"ח-תשנ"ט תשנ"ז-תשנ"ח תשנ"ו-תשנ"ז תשנ"ה-תשנ"ו
Current תשס"ו-תשס"ז תשס"ה-תשס"ו תשס"ד-תשס"ה תשס"ג-תשס"ד תשס"ב-תשס"ג תשס"א-תשס"ב
בס"ד
יחי המלך

י"ב פסוקים


Alphabetical Listing
 Abenaim, אפרים
*Abenaim, מנחם מענדל
*Abenaim, מרדכי פתחיה
 Abenaim, ראובן
*Abenaim, שלמה
*Adelist, צבי
*Amzalak, חיים
*Amzalak, 'שמואל גדלי
*Baskin, רפאל הכהן
*Belfer, אשר
*Blesofsky, בן ציון
*Blesofsky, יוסף יצחק
*Blesofsky, שניאור זלמן
*Bloom, יוסף
*Cohen, מיכאל
 Cohen, מנחם מענדל
*Cooper, יצחק דוד
 Cyprys, זאב צבי
 Cyprys, יוסף יצחק
*Cyrulnik, ישראל
*Deren, מנחם
*Derren, אייזיק
*Doron, מנחם מענדל
*Edelman, ישראל
*Edelman, מנחם מענדל
*Engel, ליימא חיים
*Friedman, אליהו
*Goldberg, אברהם
*Goldman, ששון
*Goldstein, אליהו לייב
*Gordon, שלום דובער
*Gorelik, מענדל
*Greenbaum, אלחנן
*Groner, (יצחק דוד(מ
*Gross, מנחם מענדל
*Hoota, רפאל
*Jacobson, זלמן
*Jacobson, יוסף
*Jacobson, מנחם מענדל
*Jofee, גבריאל
*Johnson, יוסף חיים
*Kahn, נחום זלמן
*Kirshenbaum, אריה
*Kohn, יצחק
*Kohn, מנחם מענדל
*Kornhauser, אליהו
*Kurinski, שניאור זלמן
*Kurinsky, מרדכי
*Lesches, שניאור זלמן
*Lipskiar, (יוסף יצחק(מ
*Lipskiar, (שניאור זלמן(מ
*Lipskier, יעקב יהודה
*Nagel, אלחנן
*Nakar, שלום בער
*Nathanson, מאיר
*New, אברהם
*New, אשר
*Odze, יצחק אייזיק
*Odze, שמואל
*Oliver, שניאור זלמן
*Reicher, זאב
*Reicher, שניאור
*Ruschniek, יהודה
*Schneier, אברהם
*Schneier, מענדל
*Serebryanski, שמואל
*Serebryanski, שמעון
*Serebryanski, (שניאור(מ
*Shmerling, דניא-ל
*Silver, אסף
 Stern, דובער
*Sufrin, דובי
*Sufrin, נחום
*Tayar, מענדל
*Tenenboim, אברהם זאב
*Tenenboim, בצלאל
*Tenenboim, משה גדליה
*Tsap, ברוך ישעיה
*Yitschaki, שלמה


123456789101112 
          Aron, צוריאל
          Bekker, יוסף
     Brown, מנחם שרגא
     Chaiken, מענדל
           Cohen, א---ל---י
          Cohen, יוסף
          Creighton, יונתן
  Edelman, שלום
          Eisenberg, משה
         Eisenberg, יצחק
        Finkin, עקיבא
           Fixler, ישי
          Gordon, משה צבי
         Gordon, בן ציון
          Gotleib, גדעון
           Gurevich (Q), דוד
          Haller, יצחק
           Hammer, משה
        Harkham, אברהם ישעיה
       Hoch, משה
      Hoch, דובער
         Hoota, שניאור
           Horowitz, עדן
         Jacobson, שמואל
          Jacobson, דובער
           Josephson, משה
          Kassman, לוי
           Kassman, יהושע
  Klein, גבריאל
          Kohn, מאיר
         Kornhauser, ישראל
   Levine, שמואל יצחק
        Merber, יהודה
  Merber, חיים מאיר
          Meyer, אברהם
          Moss, מרדכי
          Muller, יוסף
        Ossip, גבריאל
      Reicher, ישראל
           Reicher, יוסף
         Ruschniek, שלום
          Schachter, אברהם
          Shapiro, שמואל
     Sziewicz, משה
         Tayar, זאב
       Tayar, יוסף יצחק
          Tesler, יהושע
         Turner, מרדכי
           Warlow Shil, יהודה לייב
      Warlow shill, אברהם
           Wonder, 'יהודה ארי
123456789101112 תורה צוה לנו משה מורשה קהלת יעקב1
שמע ישראל ה' אלהינו ה' אחד2
בכל דור ודור חייב אדם לראות את עצמו כאילו הוא יצא ממצרים3
כל ישראל יש להם חלק לעולם הבא שנאמר ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשי ידי להתפאר4
כי קרוב אליך הדבר מאד בפיך ובלבבך לעשותו5
והנה ה' נצב עליו ומלא כל הארץ כבודו ומביט עליו ובוחן כליות ולב אם עובדו כראוי6
בראשית ברא אלהים את השמים ואת הארץ7
ושננתם לבניך ודברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשכבך ובקומך8
יגעתי ולא מצאתי אל תאמין לא יגעתי ומצאתי אל תאמין יגעתי ומצאתי תאמין9
ואהבת לרעך כמוך רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה10
וזה כל האדם ותכלית בריאתו ובריאת כל העולמות עליונים ותחתונים להיות לו דירה זו בתחתונים11
ישמח ישראל בעושיו פירוש שכל מי שהוא מזרע ישראל יש לו לשמוח בשמחת ה' אשר שש ושמח בדירתו בתחתונים12


*)These items can be repeated again for points,
as 30 days have past since they were said last.This page was last updated on: Tuesday, ב' אייר ה'תשעט - May 7, 2019 (4:53pm)